Woningwet

De Woningwet bevat de belangrijkste voorschriften die in Nederland gelden voor het bouwen of verbouwen van bouwwerken. Verder bevat de wet voorschriften die betrekking hebben op bestaande bouwwerken. De herziene Woningwet 1991 is per 1 oktober 1992 in werking getreden en vervolgens ruim tien jaar later opnieuw ingrijpend gewijzigd. De Iaatste wijziging heeft haar beslag gekregen op 1 januari 2006. De Woningwet geldt voor alle bouwwerken, niet alleen voor woningen, winkels en kantoren, maar ook voor schuttingen, pergola’s, zonweringen en rolluiken.

Voorschrlften Woningwet

De Woningwet bevat voorschritten met betrekking tot:

  • aanschrijving, onbewoonbaarverklaring en toezicht;
  • bouwen, staat van bestaande bouwwerken en standplaatsen, gebruik, slopen en welstand;
  • instellingen voor volkshuisvesting, zoals het overheidstoezicht op de volkshuisvesting en het gemeentelijk Bouw en woningtoezicht;
  • vergunningen, zoals de bouw- en woonvergunning en de vergunning tot hergebruik van afgekeurde bouwwerken;
  • woningbehoefte, zoals programmering, planning en verdeling, onderzoek naar woningbehoeften, en het verstrekken van geldelijke steun.

Definities Woningwet

Artikel 1 van de Woningwet bevat een aantal definities.

Rooilijn

De rooilijn is de lijn die, behoudens toegelaten afwijkingen, bij het bouwen aan de wegzijde of aan de van de weg afgekeerde zijde niet mag worden overschreden.

Gebouw

Een gebouw is elk bouwwerk dat een voor de mens toegankelijk overdekt geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

Bouwen

Bouwen is het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een standplaats.

Slopen

Slopen is het geheel of gedeeltelijk afbreken van een bouwwerk.

Niet alle voorschriften ten aanzien van het bouwen staan in de Woningwet. Een aantal voorschriften wordt uitgewerkt in Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s).

In hoofdstuk 2 van de Woningwet staat dat krachtens de AmvB, technische voorschriften worden gegeven omtrent het bouwen van woningen, woonwagens en andere gebouwen. Met deze technische voorschriften wordt het Bouwbesluit bedoeld. Het Bouwbesluit is zo opgesteld, dat er rekening wordt gehouden met de eisen ten aanzien van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Ook wordt de gemeenteraad in hoofdstuk 2 verplicht een bouwverordening op te stellen. Vermeld wordt welke onderwerpen in de bouwverordening aan de orde moeten komen, aismede voorschriften met betrekking tot welstand.

Copyright: Bouwkundige keuring Alkmaar