Watertoets

Omdat de waterhuishouding in Nederland een steeds belangrijkere rol speelt, is de watertoets ingevoerd. Een watertoets wordt uitgevoerd bij een ruimtelijk plan en geeft aan wat de gevolgen zijn van dit plan voor de waterhuishouding in het desbetreffende gebied.

De waterparagraaf moet sinds 1 november 2003 worden opgenomen in de toelichting bij een streekplan, regionaal structuurplan, gemeentelijk structuurplan, bestemmingsplan en bij de ruimtelijke onderbouwing bij vrijstellingen op grond van artikel 19, eerste lid, WRO. Deze verplichting vloeit voort uit het Besluit tot wijziging van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 dat op 3 juli 2003 is vastgesteld. Een waterparagraaf wordt niet voorgeschreven voor ruimtelijke plannen van het Rijk.

Provincie en streekplannen

Provinciale Staten stelt aan de hand van de pkb’s streekplannen op voor de provincie of een deel ervan. Streekplannen kunnen worden omschreven als provinciale beleidsvoornemens op planologisch gebied. Hierin staat al iets nauwkeuriger waar steden en dorpen kunnen uitbreiden. Streekplannen moeten passen in het kader van de VINEX-nota.

Het streekplan wordt voorbereid door Gedeputeerde Staten in samenwerking met de provinciale planologische commissie die overleg pleegt met de gemeentebesturen.

Gemeente en structuur- en bestemmingsplannen

Gemeenten stellen aan de hand van de streekplannen structuur- en bestemmingsplannen

op.

Het structuurplan geeft in grote lijnen de toekomstige ontwikkeling binnen de gemeente aan. Het bestaat uit drie delen:

  • beschrijving gewenste ontwikkeling;
  • kaarten waarop deze ontwikkeling is aangegeven;
  • toelichting met betrekking tot vooronderzoek, achtergrondgedachte en de resultaten van het gevoerde overleg.

In bestemmingsplannen wordt de ruimte nauwkeurig ingevuld. De gemeente is verplicht een bestemmingsplan op te stellen voor het gebied buiten de bebouwde kom (buitengebied), en kan dit doen voor het gebied binnen de bebouwde kom.

Het bestemmingsplan treedt in werking na goedkeuring door Gedeputeerde Staten. Als het bestemmingsplan afwijkt van het streekplan, kan dit voor Gedeputeerde Staten aanleiding zijn het bestemmingsplan niet goed te keuren.

 

Copyright: Bouwkundige keuring Utrecht