Milieuconvenant voor een bouwkundige keuring

Milieuconvenant voor een bouwkundige keuring

Veel gemeenten hebben gezamenlijk met marktpartijen, zoals architecten, aannemers, projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen, een milieuconvenant afgesloten. Hierin Verklaren alle partijen dat zij bij alle bouwactiviteiten rekening houden met het milieu. Dit is niet Vrijblijvend. Gemeenten met een milieuconvenant toetsen alle bouwaanvragen hieraan en tijdens de bouw wordt de naleving van het convenant bewaakt. Als een bouwaanvraag niet Voldoet aan de criteria van het convenant, wordt de aanvraag afgewezen. Een milieuconvenant bevat zeer lange lijsten van criteria waaraan een bouwwerk en de uitvoering ervan moeten voldoen. Uitgebreide informatie is bij de gemeenten verkrijgbaar; hier worden kort een aantal punten genoemd.Milieuconvenant voor een bouwkundige keuring

Milieuconvenant voor een bouwkundige keuring

Architecten moeten al in de ontwerpfase rekening houden met het gebruik van milieuvriendelijke en recyclebare materialen, Ook aan het energieverbruik en de isolatie van bouwwerken worden strengere eisen gesteld dan in het Bouwbesluit. Veel convenanten gaan zover, dat de energieprestatienormering (EPN) en de energieprestatienormering voor de utiliteitsbouw (EPU) 15 procent lager moeten zijn dan is vereist. Er moet dus eenvoudig gezegd 15 procent minder energie worden verbruikt. Architecten moeten alles uit de kast halen om een gebouw aan deze strengere normen te laten voldoen. De normen, die uit een rekenformule komen, zijn opgebouwd uit typen verwarming- en koelinstallaties, ventilatiesystemen en isolatietoepassingen. Enkele voorbeelden van toepassingen zijn:

  • isolatie met van 3,5 of 4;
  • driedubbelglas;
  • mechanische ventilatie met warmteterugkoppeling;
  • geen ventilatieroosters toepassen;
  • verwarmingsinstallaties met zeer hoog rendement met ondersteuning van zonnecollectoren;
  • verwarmingssystemen met warmteterugkoppeling uit grond- of luchtwarmte;
  • geen kitten en materialen met oplosmiddelen gebruiken.

Milieuconvenant voor een bouwkundige keuring

De gestelde eisen hebben veel invloed op de vormgeving van het bouwwerk. Vooral de dikkere spouwmuren en daken en de toepassing van bijvoorbeeld zonnecollectoren moeten goed vertaald worden in een passend ontwerp.

Ook moet naar de levensduur van een bouwwerk worden gekeken. Deze moet in plaats van vijfentwintig jaar minimaal veertig jaar bedragen. Deze minimale levensduur verschilt per convenant.

Ook aannemers zijn verplicht milieuvriendelijk te werken en recyclebare materialen toe te passen, zoals SKF-gecertificeerd hout, verven op waterbasis en betongranulaat van oud beton in nieuw beton. Ook moeten ze het bouwafval gescheiden verzamelen en afvoeren, zo min mogelijk verpakkingsmateriaal gebruiken en bouwonderdelen zoveel mogelijk op maat laten aanleveren.