Kostenbewaking

Voor het bouwbedrijf is het belangrijk om voor elk bouwwerk bij te houden of de begrote kosten overeenkomen met de werkelijke kosten. Men kan dat achteraf doen voor het totale bouwwerk, men spreek dan van nacalculatie. Voor grotere projecten en voor projecten met een repeterend karakter is het raadzaam om tijdens de bouwuitvoering inzicht te krijgen in de begrote en de werkelijke kosten. Men heeft dan nog de mogelijkheid om bij te sturen.

Kostenbeheersing
Onder kosten worden verstaan, alle noodzakelijke te brengen offers om een bouwwerk tot stand te brengen. Men bedoelt hiermee de doelmatig gebrachte offers onder normale omstandigheden. De niet noodzakelijke offers zijn verspillingen. Verspillingen moet men zoveel mogelijk voorkomen. Verspillingen kunnen bij verschillende kostensoorten optreden.
Bijvoorbeeld bij materiaal kosten, door een onjuiste bestelling of een onjuiste maatvoering. Het normale knip, hak of stortverlies wordt niet tot de  verspillingen gerekend.
OOk het maken van fouten in de uitvoering van een bouwwerk, wordt gerekend tot de verspilling. Dit noemt men ook wel de faalkosten. Om de kosten te beheersen is een goede organisatie van het totale bouwbedrijf onontbeerlijk.
Hulpmiddelen voor een goede kostenbeheersing is de kostenbewaking en de nacalculatie.

Kostenbewaking
Kostenbewaking wordt ook wel projectbewaking genoemd. Tijdens de uitvoering worden de begrote kosten en de werkelijke kosten met elkaar vergeleken. Uitgangspunt is hierbij de werkbegroting. Kostenbewaking kan men doen op alles zes kosten soorten, maar de meest voor de hand liggende kostensoorten zijn de materiaal en arbeidskosten. Dit zijn meestal de grootste kostenposten en zijn het meest beinvloedbaar. Optredende verschillen in arbeid en materiaal kosten voor een bepaald bouwonderdeel kunnen op zichzelf weer een aanwijzing zijn voor het tijdig treffen van organisatorische maatregelen. Het doel daarbij is om verspilling van nog te maken bouwonderdelen te voorkomen. Om de oorzaak van de verschillen te achterhalen is het noodzakelijk om onderscheid te maken in hoeveelheidsverschillen en prijsverschillen. Hoeveelheidsverschillen kunnen aan de ene kant ontstaan op het bouwwerk en aan de andere kant op het kantoor.

Hoeveelheidsverschil
Op het bouwwerk kunnen hoeveelheidsverschillen ontstaan door:
– meer- of minderwerk;
– door breuk;
– diefstal;
– bonfouten bij de aflevering;
– door een verkeerde maatvoering.

Op het kantoor kan de oorzaak zijn:
– verkeerde hoeveelheden begroot.

Prijsverschillen
Bij de uiverong kunnen prijsverwchillen ontstaan door:
– een te dure inkoop;
– prijsverhogingen;
– extra vrachtkosten;
– door het missen van kwantumkortingen.

Op het kantoor kan de oorzaak zijn:
– een verkeerde prijs begroot.

Om wekelijks een overzicht te kunnen maken van de geplande en de werkelijke kosten is het noodzakelijk te beschikken over de geproduceerde hoeveelheden en de daarvoor geleverde arbeid. Er dient dus een tijd en productieverantwoording te worden bijgehouden.
De resultaten worden verwerkt in een schema waar ook de geplande kosten op staan.
Dit wordt wekelijk bijgehouden. Voor de directe arbeidskosten kan men het werkelijke aantal bestede uren vergelijken met het begrote aantal, maar men kan ook kijken naar de begrote loonkosten en de werkelijke loonkosten. Men spreek hierbij ook wel van het manuren resultaat. Indien men de verschillen weet, kan men door een goede analyse de benodigde maatregelen treffen om de kosten bij te sturen.

Nacalculatie
Bij nacalculatie wordt in tegenstelling tot de kostenbewaking niet tijdens de uitvoering de kosten vergeleken, maar na afloop van het bouwwerk. Na de beeindiging van het werk worden de begrote en de werkelijk kosten met elkaar vergeleken. Daaruit is de uiteindelijke conclusie te trekken van het financiele resultat van het bouwwerk. Het doel van de nacalculatie is anders dan bij de kostenbewaking.

Nacalculatie heeft onder anderen tot doel:
– inzicht verschaffen over het resultaat van een werk;
– Begrotingsnormen te herzien ten behoeve van de voorcalculatie voor volgende werken;
– Afleiden van nieuwe normen;
– Inkoopbeleid bijstellen;
– Personeelsbeleid herzien;
– EValuatie van organisatie en werkmethode.

Copyright: bouwkundigekeuring-almere.nl