Gradaties artikel 19

De procedureregeling van de zelfstandige projectprocedure is opgenomen in artikel 1 9a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Artikel 19 bevat drie verschillende gradaties:

1 lid 1, zwaardere gevallen, zoals een compleet nieuw flatgebouw of een won ing op een locatie waar een totaal andere bestemming geldt;

2 lid 2, moeilijk in te delen gevallen;

3 lid 3, minder zwaarwegende gevallen, zoals kleine aanbouwen die niet passen binnen het bestemmingsplan of de daarin opgenomen vrijstellingen.

Vertoop procedureregeling

De procedureregeling bestaat uit de volgende stappen:

  • gemeenteraad (of in voorkomende gevallen het College van Burgemeester en Wethouders) beslist binnen acht weken na ontvangst van een verzoek om vrijstelling of de vrijstellingsprocedure wordt toegepast;
  • als besloten wordt die procedure niet toe te passen, wordt de vrijstelling geweigerd. Wanneer wel daartoe besloten wordt, wordt het verzoek om vrijstelling vier weken voor iedereen ter inzage gelegd. In die vier weken kan iedereen schriftelijk zijn zienswijzen kenbaar maken; Artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bepaalt dat voorafgaande aan een artikel 1 9-vrijstelling inspraak verplicht is;

 

Copyright: Bouwkundige keuring Den Haag