Relative Content

Staal

Gedrag van staalconstructies bij brand

Bij brand wordt een staalconstructie warmer en nemen de sterkte en stijfheid van staal af. Als bij brand de vloeigrens afneemt tot het spanningsniveau dat in de constructie heerst bij de aanwezige belastingen, dan bezwijkt de construcite. De staaltemperatuur waarbij dit gebeurt heet de kritieke temperatuur. Om aan een bepaalde eis voor brandwerendheid te voldoen, […]

Het bijzondere belastinggeval brand

Het Bouwbesluit geeft bepalingsmethoden om aan te kunnen tonen dat aan de eisen voor brandwerendheid wordt voldaan. Een experimentele bepalingsmethide is beschreven in NEN 6069. Het Bouwbesluit verwijst voor de rekenkundige bepalingsmethoden voor de verschillende constructiematerialen naar aparte normen. Voor staal is dit NEN 6072. De belastingen die de constructie tijdens brand moet kunnen dragen, […]

Gelijkwaardigheid

Soms zijn de eisen in het Bouwbesluit niet toegesneden op de situatie in de praktijk en is het zinvol op basis van gelijkwaardige veiligheid tot een beoordeling te komen. Dat is het geval wanneer het werkelijke temperatuurverloop bij brand geheel afwijkt van dat bij de standaardbrand waarop de eisen in het Bouwbesluit zijn gebaseerd. De […]

Eisen

Eisen voor verdiepingsgebouwen Twee bouwlagen Voor lage kantoorgebouwen (hoogste vloer waar mensen verblijven lager dan 5 m) geldt geen eis voor de hoofddraagconstrucit; een kantoor is immers niet bestemd voor overnachting. Als de vloer de scheiding vormt tussen twee rookcompartimenten, geldt een eis van 20 minuten voor de brandwerendheid van de vloer (en uiteraard ook […]

Veiligheid bij brand

Het Bouwbesluit stelt per soort van gebouw eisen aan veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. Het gedeelte over veiligheid is onderverdeeld in vier paragrafen: constructieve veiligheid, gebruiksveiligheid, brandveiligheid en sociale veiligheid. In de paragraag ‘brandveiligheid’ worden eisen gesteld aan vluchtwegen, materialen die bijdragen aan de brandvoortplanting, rookproductie van materialen en compartimentering. De paragraag ‘constructieve veiligheid’ beschrijft […]

Ontwerpen van brandveilige gebouwen

De brandveiligheid van een gebouw wordt bepaald door zeel veel factoren. Het materiaalgebruik, het type en het gebruik van het gebouw bepalen de hoeveelheid en aard van de brandbare materialen en daarmee de brand- en rookontwikkeling. Bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen, in samenhang afgestemd op de specifieke situatie, alsmede het beheer en onderhoud bepalen in […]

Ontwikkeling van een brand

Een brand kent drie ontwikkelingsrfasen: de groei-, brand- en dooffase. De groeifase is van groot belang, omdat vroegtijdige melding een effectieve bestrijding van de brand mogelijk maakt. Tijdens de groeifase van een zich ontwikkelende brand zijn de thermische effecten slechts plaatselijk merkbaar. Schade aan constructie van het gebouw zelf is gering en er bestaat geen […]

Doelstellingen van brandveiligheid

De kans op brand en de mogelijke gevolgend hiervan (slachtoffers en schade) zijn redenen om tijdens het ontwerp van een bouwwerk aandacht te besteden aan brandveiligheid. Beveiliging van gebouwen tegen brand heeft twee doelstellingen: – het voorkomen van ongevallen; – het beperken van directe en indirecte materiele schade. In de meeste landen is de veiligheid […]

Keuze conserveringssysteem 3

Metallieke deklagen De meest gebruikelijke metallieke deklagen zijn zink en aluminium. De duurzaamheid van deze deklagen hangt onder meer af van de voorbereiding van de ondergrond, de manier waarop de beschermende laag wordt aangebracht en van de mate waarin de verschillende stappen van de productieprocedure controleerbaar zijn. Wanneer slechts een van deze aspecten niet in […]

Keuze conserveringssyteem 2

Verfsystemen De conservering van een staaloppervlak door een verfsysteem heeft als voornaamste functie: – het verbeteren van de duurzaamheid van het constructiemateriaal door het corrosieproces te onderdrukken of te vertragen, bijvoorbeeld door de werking van actief roestwerende pigmenten in de verf (actieve corrosiewering); – het van de omgeving isoleren van het staaloppervlak zodat dit niet […]