Relative Content

Bouwproces en regelgeving

Bouwstoffenbesluit

Het Bouwstoffenbesluit stelt regels voor het gebruik van steenachtige bouwstoffen – bijvoorbeeld asfalt, bitumineuze dakbedekkingen, baggaerspecie, dakpannen, tegels, nieuwe bakstenen, beton- en menggranulaat – die in contact kunnen komen met regen-, grond- of oppervlaktewater. Het besluit moet voorkomen dat steenachtige bouwstoffen de bodem of het oppervlaktewater vervuilen en het hergebruik van secundaire bouwstoffen bevorderen. Het […]

Bouwvoorschriften

Wet op de Ruimtelijke Ordening Het doel van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) is om een zo doelmatig mogelijke indeling van het grondgebied in Nederland te bewerkstelligen. Dit betekent dat de in ons land zo schaarse ruimte over bepaalde bestemmingen moet worden verdeeld en wel zodanig dat het land leefbaar blijft. De wet […]

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden Hieronder kunnen worden vertaan de aspecten Arbo, Milieu en Kwalliteit. Het begrip kwaliteit is al een aantal keren genoemd, maar ook Arbo- en milieu-aspecten behoren bij de totstandkoming van leveringen en contracten een rol te spelen. Als ondernemer hebt u de verantwoordelijkheid om: De arbeid onder goede arbeidsomstandigheden te laten plaatsvinden; De materialen op […]

Bestekken

Bestekken Een bestek is op het eerste gezicht niet veel meer dan een bundel papier en een stapel tekeningen. Het is de technische omschrijving van het uit te voeren werk. In een bestek worden ook een groot aantal afspraken en voorschriften van toepassing verklaard. De inhoud daarvan is de vinden in algemeen aanvaarde voorschriften en […]

Administratieve bepalingen

Administratieve bepalingen Uniforme Administratieve Voorwaarden (U.A.V. 1989) De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 zijn tot stand gekomen in het zogenaamde Breed Overleg, waarin vele bij de bouw betrokken partijen en consumentenorganisaties deelnamen. De basisverhoudingen tussen de partijen zijn gebaseerd op: erkenning van elkaars deskundigheid; eigen verantwoordelijkheid; redelijkheid in de verhouding tussen […]

Prijsvorming

Prijsvorming Als een opdrachtgever een werk heeft voorbereid (tekeningen en bestek) zal hij het daadwerkelijke bouwen van de constructie overlaten aan een aannemer. Voordat hij hiertoe opdracht geeft zal hij eerst een prijs moeten overeenkomen. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden, die hierna worden uiteengezet. Opdrachtverwerving met aanbesteding: Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005) Als een opdrachtgever besluit […]

Relatieschema

Relatieschema In de verschillende bouwfasen kunnen verschillende partijen betrokken zijn. Dit is ook afhankelijk van welke aanbestedingsvorm of prijsvorming er plaats vindt. Indien bijvoorbeeld de prijsvorming plaatsvindt door een aanbesteding dan wordt de aannemer bij de bouw betrokken vanaf de prijsvormingsfase. De aannemer kan ook eerder bij ontwikkeling van de bouw betrokken worden, bijvoorbeeld als […]

Participanten in het bouwproces

Participanten in het bouwproces Participanten in het bouwproces zijn alle partijen die betrokken zijn bij het tot stand komen van het bouwwerk. Men spreekt ook wel van bouwpartners Afhankelijk van de grootte van het bouwwerk kunnen er meerdere partijen bij betrokken worden. Voor een kleine verbouwing kan de opdrachtgever zijn wensen kenbaar maken aaneen aannemer. […]

Bouwproces

Het Bouwproces Alle facetten die te maken hebben met het tot stand komen van een bouwwerk kun je samenvatten als het bouwproces. Het begint bij het eerste idee van een opdrachtgever tot en met de ingebruikname en exploitatie van het gebouw. Het bouwproces wordt verdeeld in een aantal bouwfasen. Deze bouwfasen kan men bekijken vanuit […]