Bouwuitvoering

De bouwplaats moet gezien worden als een tijdelijke productieplaats.
Wanneer we de bouwplaats als productie plaats vergelijken met een fabriek of werkplaats zien we een groot aantal verschillen. Belangrijke verschillen zijn:
– op de bouwplaats is men weersafhankelijk;
– een bouwplaats moet elke keer weer opnieuw worden ingericht;
– de opslag en werkruimte is meestal beperkt;
– op de boouwplaats wordt een eenmalig product gemaakt;
– omdat het een eenmalig product betreft is de aanvoer van de materialen en de halfproducten niet geautomatiseerd.

De inrichting van de bouwplaats moet echter zo zijn dat er een goede logistiek kan plaatsvinden. Dit heeft natuurlijk met de bevoorrading te maken zoals ook al omschreven is bij de materiaalplanning. Door de bouwplaats goed in te richten, kan bespaard worden op de bouwplaatskosten.

De bouwplaatsinrichting
Voor men begint met het inrichten van de bouwplaats, moet er eerst een analyse worden gemaakt welke voorzieningen er nodig zijn. Indien de beschikbare ruimte voor het werkterrein bekend is, kan met dit verder uitwerken in een bouwplaatsinrichtingstekening.

De volgende voorzieningen zijn over het algemeen nodig op een bouwplaats:
– directieverblijven;
– uitvoerdersverblijf;
– personeelsverblijven;
– toiletvoorzieninigen;
– materiaalketen of zeecontainers;
– bouwwerk;
– bouwkraan;
– bouwlift;
– hoofdmeterkast en zwerfkasten;
– watermeterput en tappunten;
– lichtmasten;
– hekwerken met toegangspoorten;
– ruimten voor materiaalopslag;
– speciesilo;
– afvalcontainers;
– reclamebord.

Bij de opstelling van de diverse voorzieningen hanteren we een aantal uitgangspunten:
Het uitvoerdersverblijf of de keet zo dicht mogelijk bij de ingang van het bouwwerk. Ook moet deze zo geplaatst zijn dat men vanuit de keet zicht heeft op de bouw;
Ook vanuit het directieverblijf moet men zicht hebben op de bouw;
De personeelsvoorziening zo dicht mogelijk bij het bouwwerk zodat de loopafstand zo klein mogelijk is;
Materiaal dat nog bewerkt moet worden, verder van de bouw opslaan zodat na het bewerken deze dichter bij de plaats in het bouwwerk komt. Bijvoorbeeld het vlechten van betonijzer. Men moet hierbij naar de bouw toe werken;
Materiaal zo opslaan dat dit goed bereikbaar is met de kraan. Het materiaal zo dicht mogelijk bij de plaats waar het verwerkt moet worden;
De bouwlift zo opstellen dat de afstand van de te verplaatsen massa zo klein mogelijk is. Dit noemt men ook wel het massahalveringspunt;
Elektrakabels goed afschermen en waterleidingen vorstvrij aanleggen;
Hoofdmeterkasten bij de uitvoerderskeet zodat deze aan het einde van de werkdag gemakkelijk afgesloten kan worden;
Het reclamebord op een goede zichtplaats zetten en dit geen hinder geeft bij de bouwuitvoering.

 

Copyright: Bouwkundige keuring Almere