Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan wordt de bestemming van de grond aangewezen. Een bestemming is een functie. De inhoud van de functie, zoals wonen en recreëren, kan bij wijze van indicatie worden afgeleid uit de benaming, maar moet vooral blijken uit de voorschriften die met de bestemming verband houden.

In een bestemmingsplan wordt aangegeven waar de grond in het plan voor bestemd is, zoals woningbouw, recreatie, industrie, straten en agrarische doeleinden. Als het bestemmingsplan is vastgesteld, geldt dit voor iedereen. Er Iigt dan nauwkeurig vast waar en hoe er mag worden gebouwd. Dat betreft zowel het type gebouw, de hoogte, de afstand tot de perceelgrenzen en alles wat van belang wordt geacht voor een goed en Ieefbaar woonklimaat.

Als er een duidelijke aanleiding voor is, gaat er een voorbereidingsbesluit vooraf aan het bestemmingsplan. Dit besluit is een jaar geldig en kan met een jaar worden verlengd. In deze periode mogen geen bouwvergunningen worden verleend die niet in het komende bestemmingsplan passen. De gemeente moet in dat jaar met de voorbereiding van het plan beginnen met als resultaat het ontwerpbestemmingsplan. Dit plan wordt ter inzage gelegd waarna iedereen bezwaar kan aantekenen. De gemeenteraad beslist over het ontwerpplan en de ingediende bezwaarschriften. Het nu vastgestelde bestemmingsplan Iigt opnieuw ter inzage. Bezwaren kunnen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten en vervolgens bij het hoogste beroepscollege, de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Wet op de Ruimtelijke Ordening bevat een aparte en ingewikkelde regeling met betrekking tot bestemmingsplannen. Welke beroepsprocedure ook voorgeschreven is, het is belangrijk om te reageren binnen de in de wet gestelde beroepstermijnen.

Het bestemrningsplan is het enige plan dat juridisch bindend is, met andere woorden, burgers kunnen naar de rechter stappen, omdat het plan een directe invloed op hen heeft. Planologische kernbeslissingen en streek- en structuurplannen zijn meer abstracte visies, streefbeelden, ideeën enzovoort. Ze zijn niet juridisch bindend voor grond- en/of huiseigenaren. Burgers kunnen niet naar de rechter stappen omdat er bijvoorbeeld iets in de Nota Ruimte staat wat tot op heden niet is uitgevoerd.

Copyright: Bouwkundige keuring Lelystad