Relative Content

Author Archive for bouwkunde

Keuringen van het gebruik bouwwerken

Keuringen van het gebruik bouwwerken door Bouwkundige keuring Amstelveen Bepalingen met betrekking tot gebruik bouwwerken Zonder gebruiksvergunning mogen sommige gebouwen uit brandveiligheidsoverwegingen niet worden geexploiteerd. Stedenbouwkundige en welstandsvoorschriften Stedenbouwkundige voorschriften hebben betrekking op de aan te houden maximale bouwhoogte en de gevelrooilijnen. Welstandsvoorschriften worden niet gecontroleerd door de ambtenaren van Bouw- en woningtoezicht, maar door […]

Modelbouwverordening 1992 en bouwkeuringen

Modelbouwverordening 1992 en bouwkeuringen door Bouwkundige keuring Amersfoort Modelbouwverordening 1992 De Modelbouwverordening 1992 bestaat uit twaalf hoofdstukken en stelt algemene regels op. Hierna worden de belangrijkste bepalingen en voorschriften besproken volgens bouwkundige keuring Gebruiksbepalingen De gebruiksbepalingen verbieden onder andere dat gebouwen op een brandgevaarlijke manier worden gebruikt (met een apart vergunningstelsel voor bijeenkomstgebouwen, kamerverhuurbedrijven enzovoort). […]

Belangrijke begrippen in Bouwbesluit 2003 en bouwkeuringen

Belangrijke begrippen in Bouwbesluit 2003 en bouwkeuringen Belangrijke begrippen in Bouwbesluit 2003 door bouwkundige keuring Amsterdam In het Bouwbesluit worden een aantal belangrijke begrippen genoemd. Verblijfsruimte Een verblijfsruimte is een besloten ruimte die bestemd is voor het verblijven van mensen. Een verblijfsruimte Iigt altijd in een verblijfsgebied. Een verblijfsruimte is onder andere een kamer, keuken […]

Gebruiksfuncties en bouwkeuring

Gebruiksfuncties en bouwkeuring De functie van een ruimte bepaalt welke bouwtechnische eisen het Bouwbesluit stelt aan de constructies en ruimte. De verschillende functies worden in het Bouwbesluit aangeduid als gebruiksfuncties. De aanvrager van een bouwvergunning geeft zelf aan welke functies de verschillende delen van het gebouw krijgen. Voorheen was het zo dat het Bouwbesluit voor […]

Bouwbesluit

Verpaatsing en vervorming constructie of constructieonderdeel van een bouwwerk: voorkomen dat de bruikbaarheid van een gebouw vermindert doordat een deel ervan of het gebouw in zijn geheel te veel zakt ten opzichte van het maaiveld, daarom zijn eisen gesteld aan de maximaal toelaatbare zakking van een bouwwerk; telecommunicatiesignalering om telecommunicatiesignalen, zoals radio, televisie en telefoon, […]

Bouwbesluit

In vijf hoofdstukken (hoofdstuk 2 tot en met 6) worden de beoordelingsaspecten nader uitgewerkt in afdelingen. Hoofdstuk 2 Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid bevat bijvoorbeeld een afdeling Algemene sterkte van de bouwconstructie. ledere afdeling bestaat uit een aantal paragrafen (nieuwbouw — bestaand). Elke paragraaf is op dezelfde manier opgebouwd: het eerste lid geeft de […]

Bouwbesluit

Tegelijk met de herziene Woningwet 1991 trad op 1 januari 2003 ook het nieuwe Bouwbesluit 2003 in werking. Deze herziening van het Bouwbesluit 1992 maakt het geheel toegankeIijker voor de bouwpraktijk. Tegelijk met deze herziening werd ook fase 2 van het Bouwbesluit, gepubliceerd in Staatsblad 618, 1998, van kracht. In fase 2 worden de voorschriften […]

In Woningwet geregelde onderwerpen

In Woningwet geregelde onderwerpen Voorbeelden van onderwerpen die in de Woningwet zijn geregeld, zijn: mogelijkheden tot het verplichten van het verbeteren van bestaande gebouwen; aansluitvoorwaarden door representatieve organisaties van openbare nutsbedrijven, van andere instellingen of van door gemeenten opgestelde voorschriften waaraan moet worden voldaan om op het leidingnet te kunnen worden aangesloten; eisen waaraan het […]

Woningwet

De Woningwet bevat de belangrijkste voorschriften die in Nederland gelden voor het bouwen of verbouwen van bouwwerken. Verder bevat de wet voorschriften die betrekking hebben op bestaande bouwwerken. De herziene Woningwet 1991 is per 1 oktober 1992 in werking getreden en vervolgens ruim tien jaar later opnieuw ingrijpend gewijzigd. De Iaatste wijziging heeft haar beslag […]

Vervolg gradaties artikel 19

Als een verklaring van geen bezwaar (v.v.g.b.) van Gedeputeerde Staten niet vereist is, beslist het College van Burgemeester en Wethouders binnen vier weken na afloop van de termijn van ter inzage ligging. Als een dergelijke verklaring wel vereist is, beslist de gemeenteraad (of in voorkomende gevallen het College van Burgemeester en Wethouders) binnen acht weken […]