Administratieve bepalingen

Administratieve bepalingen

Uniforme Administratieve Voorwaarden (U.A.V. 1989)
De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 zijn tot stand gekomen in het zogenaamde Breed Overleg, waarin vele bij de bouw betrokken partijen en consumentenorganisaties deelnamen. De basisverhoudingen tussen de partijen zijn gebaseerd op:

 • erkenning van elkaars deskundigheid;
 • eigen verantwoordelijkheid;
 • redelijkheid in de verhouding tussen de partijen

Hiertoe zijn de zogenaamde verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen beschreven en vastgelegd. Hieronder volgt een beknopte opsomming van deze verplichtingen en verantwoordelijkheden.

De opdrachtgever

 • zorgt voor ontheffingen en vergunningen, bijvoorbeeld de bouwvergunning;
 • zorgt dat het werkkterrein beschikbaar is;
 • zorgt voor de benodigde werk- en detailtekeningen en andere gegevens;
 • is verantwoordelijk voor de door hem voorgeschreven constructies, ter beschikking gestelde bouwstoffen, e.d.;
 • moet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoen (binnen 30 dagen);
 • moet in het bestek de aard en omvang van eventuele verontreinigingen melden.

De aannemer moet

 • het werk volgens tekeningen en bepalingen uitvoeren;
 • het benodigde materiaal leveren;
 • het benodigde materieel ter beschikking stellen;
 • precario en aansluitkosten voor hulpleidingen e.d. Betalen;
 • zich aan de in het bestek voorgeschreven termijn, waarbinnen het werk moet worden opgeleverd, te houden;
 • geen nodeloos hinder veroorzaken;
 • voor orde en veiligheid op het werk zorgen;
 • tijdens de uitvoering aanwezig zijn (of een gevolmachtigde);
 • goedkeuring aan de directie vragen voor het inschakelen van onderaannemers;
 • verantwoording dragen voor de ingeschakelde onderaannemers;
 • de directie waarschuwen als constructie, bouwstoffen enz. fouten of gebreken vertonen.

Daarnaast is in de UAV onder meer beschreven op welke wijze de betalingen dienen plaats te vinden en hoe meer- en minderwerk moet worden verrekend. De betaling van het werk geschiedt binnen vier weken nadat een vierwekelijkse termijn is veervallen of het werk is opgenomen en goedgekeurd.

Mocht tijdens de uitvoering er een geschil ontstaan tussen de aannemer en de opdrachtgever over de werkwijze, kwaliteit of dergelijke, dan is in de UAV een geschillenregeling opgenomen, waarbij de Raad voor Arbitrage een bindende uitspraak zal doen.

De UAV maakt deel uit van de bestekken voor alle bouwkundige en civieltechnische werken die worden uitgevoerd in opdracht van de rijksoverheid. De UAV is echter zo geschreven, dat deze ook zonder wijziging of aanpassing van toepassing kan worden verklaars in ieder bestek voor een particulier werk. Van de mogelijkheid om de UAV in niet-overheidsbestekken van kracht te verklaren, wordt bijzondere veel gebruik gemaakt.

Algemene Voorwaarde (AVA 1992)
Voor kleine bouwwerken en werken zonder directie is de UAV te onoverzichtelijk en gaat dikwijls veel te ver. In die gevallen zijn de Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992) veel beter beschikt. De AVA 1992 is bedoeld voor werken waarbij namens de opdrachtgever geen directie wordt gevoerd. Dit ongeacht in welke sector van het uitvoerend bouwbedrijf deze werken zich voordoen. De aannemer voegt de AVA vaak bij zijn offerte. De AVA wordt meestal voorgeschreven door de hoofdaannemer voor de onderaannemers.

De AVA 1992 wordt gesplitst in twee delen:

 • Aannemen van werk tegen een vooraf overeengekomen vaste prijs;
 • Aannemen van werk in regie.

De AVA bevat een evenwichtige standaardregeling van administratieve voorwaarden en regelt, evenals de UVA, de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van opdrachtgever en aannemer. Uit het oogpunt van standaardisatie is de volgorde van de behandelde onderwerpen aangepast aan de UAV 1989.

Copyright: Bouwkundige keuring Amsterdam