Woningkeuring en bouwnormen in Rotterdam

Woningkeuring en bouwnormen in Rotterdam: Een huis bouwkundig laten keuren in Rotterdam?

Het bouwplan ‘voldoet, mits… In dat geval kan, rekening houdend met de opmerkingen van welstand, het bouwplan worden aangepast en verder in procedure worden gebracht. De eindverantwoordelijkheid voor de welstandsbeoordeling ligt bij het College van Burgemeester en Wethouders. Dit houdt onder meer in dat het college niet mag volstaan met een verwijzing naar het advies, maar aan moet geven dat het zich ermee kan verenigen. Ook kan het college afwijken van het welstandsadvies, maar het moet deze afwijking wel zorgvuldig motiveren.Woningkeuring en bouwnormen in Rotterdam

Tegen het welstandsadvies zelf kan de aanvrager van een bouwvergunning geen bezwaren maken, wel tegen het besluit tot weigering van de bouwvergunning.

Woningkeuring en bouwnormen in Rotterdam:

Op het functioneren van het welstandstoezicht bestaat de nodige kritiek. Zo is een punt van kritiek dat er weinig inhoudelijke uitgangspunten voor welstandstoetsing op papier staan. Er is verder onduidelijkheid over het vooroverleg, dat geen enkele juridische status heeft, en de introverte procedures. De grens tussen beoordelen en mee ontwerpen wordt herhaaldelijk overschreden.

In het wetsvoorstel van september 1999 tot wijziging van de Woningwet kwam ook het welstandstoezicht ruim aan bod. De wijzigingsvoorstellen van de Woningwet ten aanzien van het welstandstoezicht betreffen:

  • aanscherping politieke verantwoordelijkheid lokale bestuur voor het welstandstoezicht;
  • vaststellen welstandsnota door de gemeenteraad. Zonder welstandsnota waarin welstandscriteria zijn opgenomen, heeft de welstandscommissie geen adviesbevoegdheid en zijn bouwactiviteiten welstandsvrij;
  • betrokkenheid belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen bij voorbereiding welstandsnota;
  • verbetering kwaliteit en transparanter maken van de welstandsadvisering door middel van jaarverslagen door het College van Burgemeester en Wethouders en de welstandscommissie, openbaarheid vergaderingen van de welstandscommissie en vastlegging maximale zittingstermijn van de leden en voorzitter van de welstandscommissie.

Met deze wijzigingen wordt onder meer geprobeerd de schijn van willekeur en het gebrek aan uniformiteit van procedures weg te nemen en het ‘achterkamertjes gevoel dat veel burgers, ontwerpers en bouwers bij de besloten oude welstandsprocedures hebben, te doorbreken. De rechtszekerheid van de burgers staat hierbij centraal.

Woningkeuring en bouwnormen in Rotterdam:

Veel gemeenten hebben nu een welstandsnota. Hierin staan gebieden binnen de gemeente aangegeven waar specifieke welstandscriteria gelden. Veel gebieden worden ingeschaald van 1 tot en met 4; 1 staat in de meeste gevallen voor de lichtste criteria en 4 voor de zwaarste. In de welstandsnota staat per gebied omschreven waaraan de vormgeving van een bouwplan in hoofdlijnen moet voldoen. Een ontwerp van een bouwplan wordt door de welstandscommissie getoetst aan de welstandsnota. Sommige gebieden vallen onder een beeldkwaliteitsplan. Dit zijn meestal aparte bestemmingsplangebieden die hun eigen kenmerken wat betreft vormgeving vereisen. Sommige beeldkwaliteitsplannen zijn opgenomen in de welstandsnota of er wordt in de nota verwezen naar het beeldkwaliteitsplan dat voor een gebied geldt volgens Bouwkundige keuring Rotterdam.