Werkorganisatie:

De bouwuitvoering start eigenlijk bij de werkvoorbereidingsfase.
Deze begint als de aannemer het werk gegund is. Voor de goede organisatie op de bouwplaats moet het werk goed voorbereid worden.
Materialen moeten worden ingekocht en op de juiste tijd geleverd worden. Op veel materialen zit een levertijd. Daar moet in de planning rekening mee worden gehouden. De beschikbare werkruimte op een bouwplaats is iedere keer weer anders. Belangrijk is dat de bouwplaats zo ingericht wordt dat er zo weinig mogelijk verliestijden optreden. De logistiek op de bouwplaats is hierbij erg belangrijk.

Projectanalyse
Onder een projectanalyse verstaan we het analyseren ‘wat’ er gemaakt moet worden.Dit kunnen we doen door het bestuderen van bestek en tekening. De projectanalyse moet voor een groot deel al plaats vinden bij het begroten van het project.

Procesanalyse
Bij de procesanalyse wordt vooral gekenen ‘hoe’ het bouwwerk gemaakt moet worden. Welke bouwmethode wordt er toegepast en welke uitvoeringsmethode wordt gebruikt? Ook wordt bekeken ‘wie’ het werk gaat maken. Wordt een bouwonderdeel met eigen mensen uitgevoeerd of wordt het uitbesteed aan een onderaannemer?

Bij het analyseren van een bouwwerk wordt meestal uitgegaan van 8 verschillende fasen. De theoretische  verdeling door de bouwfasen is:
aanloop grondwerk/heiwerk
onderbouw: fundering begane grond
bovenbouw: draagconstructie skelet
gevels/dak: gevelconstructie, dakafwerking en primaire installatie
afbouw: binnenwanden, afwerking en montage
afloop: terreinafwerking en oplevering

Van elke fase wordt nagegaan welke werkzaamheden er gedaan moeten worden.

Zo is de uitwerking van de eerste fase Aanloop bijvoorbeeld:
– bouwplaatsinrichting
– uitzetten grondwerk
– ontgraven
– bouwraam plaatsen
– uitzetten heiwerk
– heiwerk

Werkbegroting
Een van de eerste werkzaamheden voor de werkvoorbereiding is het maken van een werkbegroting. De inschrijfbegroting dient om het werk binnen te halen. Voor de werkorganisatie is deze meestal niet nauwkeurig genoeg en de werkverdeling naar eventuele onderaannemers is hierin meestal beperkt meegenomen.

Bij de inschrijfbegroting worden b.v. de kosten van een funderingsbalk op de volgende manier uitgerekend:

  • materiaal: beton – aantal m3 x de prijs van het betong
  • materiaal: betonstaal aantal kg x de prijs voor betonstaal
  • arbeid: beton – aantal m3  de norm voor het storten van het beton
  • arbeid: bekisting x aantal m1 x de norm voor het maken
  • materieel: storturen – aantal uren x de kraanprijs
  • materieel: bekisting – aantal m1 x afschrijving
  • onderaannemer: staal – aantal kg x de prijs voor het verwerken

Voor de werkbegroting zijn voor sommige onderdelen nauwkeuriger gegevens nodig.

Bijvoorbeeld bij bekisting:
– uren voor het maken van de bekisting;
– uren voor het stellen van bekisting;
– uren voor het ontkisten;
– uren voor het schoonmaken van de bekisting;
– kosten afschrijving bekistingsmateriaal

Op deze manier kan men de ploegenplanning beter maken. Bij seriebouw en bij grotere betonwerken kan dit erg belangrijk zijn.

Het kan ook zijn dat een onderdeel b.v. de balkonplaat, in prefab wordt gemaakt, terwijl er bij de inschrijfbegroting gerekend was op bekisten en ter plaatse storten. Er vindt in dit geval een verschuiving plaats van materiaal en arbeidskosten naar de leverancier. Ook zal er een kraan nodig zijn voor het leggen van de balkonplaat. Dus meet inzet van materieel. In de werkbegroting worden deze aanpassingen in de uitvoering doorberekend. De planning moet hier op aangepast worden.

Natuurlijk moeten de totale kosten van de werkbegroting gelijk zijn aan de kosten van de inschrijfbegroting.

In de begroting kennen we 6 kostensoorten:
– Arbeid
– Materiaal
– Materieel
– Onderaannemers
– Algemene bouwplaatskosten
– Algemene kosten

In de werkbegroting is het belangrijk deze kosten zoveel mogelijk gescheiden te houden.

Vaak wordt een aparte werkbegroting gemaakt voor de post arbeid en voor de post materiaal. Deze gegevens zijn erg belangrijk voor de plannen en de inkoop. Men kan ook voor de ander posten aparte werkbegrotingen maken. Soms worden werkbegrotingen gecombineerd. Bijvoorbeeld voor de inkoop worden de posten materiaal, materieel en onderaanneming bij elkaar gezet.

 

Copyright: Bouwkundige keuring Almere