Vervolg gradaties artikel 19

  • Als een verklaring van geen bezwaar (v.v.g.b.) van Gedeputeerde Staten niet vereist is, beslist het College van Burgemeester en Wethouders binnen vier weken na afloop van de termijn van ter inzage ligging. Als een dergelijke verklaring wel vereist is, beslist de gemeenteraad (of in voorkomende gevallen het College van Burgemeester en Wethouders) binnen acht weken na afloop van de termijn van ter inzage ligging omtrent het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar;
  • Als tot deze aanvraag wordt besloten, wordt deze binnen twee weken nadien met de aanvraag en de eventuele ingebrachte bedenkingen aan Gedeputeerde Staten gezonden;
  • Besluit omtrent de verklaring van geen bezwaar wordt binnen acht weken na ontvangst bekendgemaakt;
  • Gemeenteraad (of in voorkomende gevallen het College van Burgemeester en Wethouders) beslist omtrent het verlenen van vrijstelling binnen twee weken na de inwerkingtreding van het besluit van Gedeputeerde Staten.

Bestemmingsplanherziening wanneer een bouwplan niet past binnen de het geldende bestemmingsplan en de gemeente geen artikel 19-procedure kan toepassen, wordt ook wel eens gekozen voor een bestemmingsplanherziening.

  • Gesitueerd op een kavel van iedere bestemming, wordt een zogenaamde partiële (gedeeltelijke) herziening toegepast, ook wel postzegelplan genoemd. Dit minibestemmingplan verwijst veel naar het hoofdbestemmingsplan waarbinnen het valt en bevat aanvullende voorschriften om het bouwplan te kunnen realiseren.
  • Bestemmingsplanherzieningen komen meestal voort uit structuurvisies (beleid) van een gemeente of provincie op een bepaald gebied. Een bouwplan waarvoor een bestemmingsplanherziening noodzakelijk is, moet dus altijd eerst getoetst worden aan het beleid c.q. de structuurvisie. De kans dat een gemeente en ook de provincie meewerkt aan een planherziening is dus erg afhankelijk van het beleid. De herzieningsprocedure kan meerdere jaren in beslag nemen en een volledige uitleg van deze procedure is te uitgebreid om hier op te nemen.

Copyright: Bouwkundige keuring Haarlem