Staal verbinden types

Staal verbinden types

typeA EA typeB

mechanicaschema: normaalkrachtverbinding mecharncaschema: dwarskrachtverbinding

verhinderde vrijheidsgraad: verplaatsing in x-richting verhindarde vrijheidsgraad verplaatsing in z—richting typeD het mechanicaschema: normaal- en dwarskrachtverbinding mechanicschema: normaalkrachr-, dwarskracht- en rnomentverbindir

verhinderde vrijheidsgraden: varplaatsrng in x—richting verhinderde vrijheidsgraden: verpleatsing in x-richting

verplaatsing in z-richtirg verplaatsrng in z-richting

  1. 14 Hocf dindeling van verbindingen (in hot platte vlak) op basis van hat machanisch gadrag.

en vrijheidsgraad beperkt, namelijk de verplaatsing in z-richting. Van het bolscharnier in Maeslantlering zijn due vriheidsgraden beperkt, namelijk de due translat waardoor de arm in drie richtingen vrij kan roteren..

In het platte vlak heeft een constructiedeel maximaal due vrijheidsgraden: twee translat en één rotatie. Om in het platte viak staafvormige constructiedelen te verbinden, zijn de staalbouw vier typen verbindingen beschikbaar (at b. 11.14; type A-D).

Bij de geteker mechanicaschemas treedt er in de verbinding geen vormverandering op: we spreken c over zogeheten starre verbindingen. Het werkelijke gedrag van een verbinding moet goed mogelijk overeenkomen met het geschematiseerde gedrag.

In de praktijk zijn verblndingen van het type D hat meest complex. Bij een dergelijke vet ding tussen walsprotielen is het vaak niet voldoende om de ligger ‘eenvoudig’ aan kolom te lassen (afb. 11.15). In de verbinding kunnen namelijk vormveranderingen optrec (bijvoorbeeld doordat de kolomtlenzen vervormen), waardoor de verbinding niet star maar flexibel. Verbeteringen zijn mogelijk door bijvoorbeeld zwaardere profielen te kiezen Of door verstijvingsschotten in het Iijf van de kolom te lassen.

In de praktijk blijken starre (of momentvaste) verbindingen vaak niet nodig te zijn. Wannee een constructie een flexibele verbinding volstaat, kan deze als zodanig worden geschematiseerd (afb. 11.17). De grootte van de aangegeven hefboomsarm hen van veerstijfheid k van de translatieveer is met numerieke simulaties en experimenten te bepalen.

Door de introductie van de ‘flexibele’ verbinding zijn er due schematiseringen van het momentrotatiegedrag van een momentverbinding mogelijk: scharnierend, flexibel en star.