Recycling en hergebruik

Materiaalafzetting en hergebruik zijn voor het milieuprofiel van stalen bouwdelen erg belangrijk. Om de effecten van hergebruik en materiaalrecycling te beschrijven wordt wel gebruik gemaakt van de ‘ladder van integraal ketenbeheer’. Hierin zijn de mogelijkheden voor hergebruik van gebouwen, bouwdelen en materiaal schematisch weergegeven. Staalconstructies zijn demonteerbaar en gedemonteerde balken en profielen zijn gelijkwaardig aan ‘nieuwe’ (en dus geld waar). Daarom vindt in Nederland hergebruik van stalen constructiedelen plaats. Als reeds in de ontwerpfase duidelijk is, dat het constructiedeel na de gebruiksfase wordt hergebruikt, draagt de fabricage van het constructiedeel niet bij aan de milieubelasting van het bouwproject.
In Nederland blijken vooral profielen met een lengte van minimaal 2-3 m in trek voor hergebruik. Veel gebruikte profielen zijn HE- en IPR-profielen met een profielhoogte kleiner dan 400 mm. Specifiek voor een bouwwerk geproduceerde constructiedelen zoals vakwerken, worden zelden gebruikt. Dergelijke constructiedelen worden als schroot weer ingezet bij het maken van staal. Bij het electro-over-proces en in mindere mate bij het oxystaal-proces, is schroot de grondstof voor nieuw staal.
Door staal te recyclen hoeft er minder ruwijzer met behulp van hoogovens uit erts te worden vrijgemaakt. Dit is gunstig voor het milieuprofiel van staal, want winning van ertsen en productie van ruwijzer zijn niet mogelijk zonder belasting van het milieu. Bij het opstellen van een lcs voor staal wordt hier rekening meer gehouden. Daarbij is uiteraard van belang hoe groot het percentage ruwijzer is, dat door het hergebruik van staal in de vorm van schroot wordt vervangen. In Nederland wordt 95% van het uit de bouw vrijkomende staal gerecycled. Er bestaat inmiddels een nieuw instrument om de milieubealsting van een gebouw te meten: milieurelevante productinformatie (MRPI). Producenten geven daarbij individueel of gezamenlijk informatie over de milieuaspecten van hun bouwmaterialen, bouwproducten en bouwelementen. Op een zogeheten MRPI-blad geven zij een beknopt overzicht van de milieubelastende factoren. De stichting MRPI certificeert de MRPI-bladen.
MRPI-bladen kunnen worden gebruikt om de milieuprestatie van een gebouw op te stellen. Naar verwachting zal de overheid op termijn eisen gaan stellen aan de milieuprestatie voor gebouwen. Voor staal is er bijvoorbeeld een MRPI-blad met informatie over constructiestaal.

Copyright: Bouwkundige keuring Zaandam