Opbouw aanneemsom

Directie kosten
Directe kosten zijn kosten die binnen een begroting worden begroot en rechtstreeks aan het werk kunnen worden toegerekend.

Indirecte kosten
Indirecte kosten zijn kosten die door middel van een opslagpercentage over de directie kosten aan een werk kunnen worden toegerekend.

Winst en risico
In de aanneemsom zal de aannemer een post Winst en risico opnemen. Winst is de hoeveelheid geld die overblijft, nadat van de opbrengsten van een project alle kosten van het project zijn afgetrokken. Risico betekent het gevaar van schade lopen of verlies lijden als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen verbandhoudend met de uitvoering van het bouwproject.

Stelpost
In de meeste bestekken komen stelposten voor. Dit zijn geldbedragen die nodig zijn om onderdelen waarvan de omschrijving nog niet vaststaat op het moment dat het bestek gereed is, te kopen of uit te voeren. Het kan zijn dat de opdrachtgever de vrijheid wil houden bepaalde posten naar eigen inzicht te besteden. Een stelpost is verrekenbaar.
Voorbeelden zijn hang- en sluitwerk, sanitair en wegmeubilair.

Verrekenbare/niet verrekenbare hoeveelheden
Met name bij civieltechnische werken (RAW-bestekken) worden de te verwerken hoeveelheden in het bestek vermeld. De aannemer hoeft deze hoeveelheden niet meer zelf uit te rekenen, maar kan zijn begroting baseren op de in het bestek opgenomen hoeveelheden. Als de aannemer het werk is gegund, dan zal de betaling plaatsvinden in termijnen. Hiervoor gelden de prijzen per eenheid als basis, welke zijn terug te vinden in de inschrijfstaat.

Afwijkingen op verrekenbare hoeveelheden worden verrekend tegen de verrekenprijzen.
De verrekenprijzen worden vastgesteld overeenkomstig Artikel 01.03.03 van de Standaard 2005.

Naast verrekenbaar en niet verrekenbaar kent de RAW ook nog te accorderen hoeveelheden. Deze worden in de controlefase door de aannemer gecontroleerd aan de hand van bestek, tekeningen en eventueel aanvullende gegevens van opdrachtgever.
In de uitvoering vindt in principe geen verrekening van deze hoeveelheden plaats.

De bestekshoeveelheden worden afgerekend tegen prijs per eenheid.
Afwijkingen op verrekenbare hoeveelheden (V) op de bestekshoeveelheid gebeurt tegen de verrekenprijs, eventueel tegen een gewijzigde verrekenprijs.

Afwijkingen op niet verrekenbare hoeveelheden (N) bij meer dan 10% afwijking op de bestekshoveelheid tegen een af te spreken prijs.

Copyright: Bouwkundige keuring Almere