Modelbouwverordening 1992 en bouwkeuringen

Modelbouwverordening 1992 en bouwkeuringen door Bouwkundige keuring Amersfoort

Modelbouwverordening 1992

De Modelbouwverordening 1992 bestaat uit twaalf hoofdstukken en stelt algemene regels op. Hierna worden de belangrijkste bepalingen en voorschriften besproken volgens bouwkundige keuring

Gebruiksbepalingen

De gebruiksbepalingen verbieden onder andere dat gebouwen op een brandgevaarlijke manier worden gebruikt (met een apart vergunningstelsel voor bijeenkomstgebouwen, kamerverhuurbedrijven enzovoort). Gebouwen moeten volgens deze bepalingen aangesloten zijn op het openbare net van gas, water, elektriciteit en riolering. Verder bevatten deze bepalingen zaken van onder andere stedenbouwkundige aard, zoals erf- en terreinafscheidingen, rooilijnen en ruimte tussen bouwwerken. De stedenbouwkundige eisen uit de bouwverordening gelden niet voor zover een bestemmingsplan dat ter plaatse van kracht is voorschriften over dezelfde onderwerpen bevat.

Modelbouwverordening 1992 en bouwkeuringen:Administratieve bepalingen

In de administratieve bepalingen is opgenomen welke gegevens bij de aanvraag om bouwvergunning moeten worden ingediend. Dit zijn onder andere tekeningen, een situatieschets met kadastrale gegevens, foto’s van de omgeving, een onderzoeksrapport bodemverontreiniging, constructieve gegevens en kwaliteitsverklaringen van bouwdelen en materialen.

Modelbouwverordening 1992 en bouwkeuringen: Sloopvoorschriften

In de sloopvoorschriften zijn onder andere opgenomen de sloopvergunning, veiligheid op het sloopterrein en sloopafval. Een sloopvergunning is verplicht als de hoeveelheid puin meer bedraagt dan 10 m3 of als er asbesthoudende materialen of andere giftige stoffen vrijkomen. Bij asbestsanering moet worden aangegeven door wie en hoe het asbest wordt verwijderd en verwerkt. De aannemer is verplicht vrijkomend bouwafval bij de bron te scheiden.

Voorschriften om bouwen op verontreinigde grond tegen te gaan

In deze voorschriften worden regels gegeven voor het eventueel in te dienen bodemonderzoekrapport, Bij vrijwel alle bouwaanvragen moet op grond van de Woningwet 1991 een rapport over de bodemgesteldheid worden overlegd. Omdat er nog geen definitieve NEN-norm met eisen bestaat, maar alleen een NVN (Nederlandse voornorm), stelt de Modelbouwverordening 1992 vooroverleg met de gemeente over de deugdelijkheid van het in te dienen rapport verplicht.

Modelbouwverordening 1992 en bouwkeuringen: Gemeente

Bij Iichte bodemverontreiniging neemt de gemeente in de bouwvergunning saneringsvoorwaarden op. Bij zware bodemverontreiniging moet de bouwvergunning worden geweigerd. Bouwwerken kleiner dan 50 m2, bouwwerken die niet bestemd zijn voor het verblijf van mens en dier en tijdelijke bouwwerken kunnen worden vrijgesteld van het bodemonderzoekrapport. Het College van Burgemeester en Wethouders kan deze vrijstelling ook weigeren.

Copy right: Bouwkundige keuring Alkmaar