Milieubesparend bouwen

Milieubesparend bouwen
Na de industriele revolutie hebben de technologische ontwikkelingen vanaf 1800 de maatschappij wezenlijk veranderd. Niet uitsluitend in posititeve zin: de grotere welvaart en de groei van de wereldbevolking leidden tot grote druk op het milieu. De belangrijkste factor is de omvang van de wereldbevolking, die nog steeds groeit: de huidige schattingen varieren van 8 tot 13 miljard mensen voor het jaar 2050.

De bouw is door zijn omvang een van de meeste vervuilende taken van industrie. Bovendien is de milieubelasting van gebouwen in de grbruiksfase groot. Om de mileudruk te verminderen en het verbruik van hulpbronnen grondstoffen te beperken, zijn onder de noemen ‘duurzaam bouwen’ of ‘dubo’ diverse milieusparende concepten in ontwikkeling. Onder duurzaam bouwen wordt verstaan: ‘zodanig bouwen en gebruik maken van gebouwen en de gebouwde omgeving (dus inclusief wel- en waterbouwkundige werken) dat de schade voor het milieu in alle fasen, van planontwikkeling tot ontwerp tot en met sloop (demontage), zoveel mogelijk beperkt blijft’. De drie voorwaarden voor architectuur voor Vitruvius kunnen dus worden aangevuld met een vierde: soliditeit, functionaliteit, bekoorlijkheid en duurzaamheid.
Duurzaam bouwen is een betrekkelijk nieuwe ontwikkeling die rond 1960 inzette. Daarom wisselen de inzichten nog sterk en is het nog moeilijk om aan te geven welke bouwkundige oplossing voor een bepaalde bouwopgave op mileugronden de beste is. Vanuit de actuele stand van zaken wordt bekeken op welke wijze toepassing van staal een bijdrage kan leveren aan milieusparend bouwen.

Eerst wordt gekeken welke grote milieueffecten de gebouwde omgeving en het gebruik van gebouwen hebben. Dan komen de uitdagingen van milieusparend bouwen aan de orde en wordt gefocust op de mogelijkheden die constructieconcepten in staal bieden. Deze gebouwen met dragende, scheidende en afwerkende systemen van staal moeten worden vergeleken met alternatieven in andere mataerialen. De gangbare beoordelingsmethode daarvoor is de levenscyclusanalyse. Tenslotten worden de milieuprestaties van staal met de kennis van dit moment vastgesteld.

Copyright: Bouwkundige keuring Amsterdam