Milieubelasting van de gebouwde omgeving

Milieubelasting van de gebouwde omgeving
Om de invloed van bouwen en het gebruik van gebouwen op het milieu voor te stellen, doen we een gedachtenexperiment. De beginsituatie is een polderlandschap. Er wordt een huis gebouwd, dat achtentwintig jaar wordt bewoond. Daarna wordt het gesloopt, bijvoorbeeld omdat de vormgeving uit de mode is of omdat de woning te veel energie verbruikt. Dit complete scenario voltrekt zich in een periode van dertig jaar. In deze tijdsspanne zijn bouwmaterialen aangevoerd, is energie en water geleverd en zijn afvalwater, verbrandingsgassen en bouwmaterialen afgevoerd.
Al deze stromen hebben milieueffecten tot gevolg. Milieusparend bouwen heeft als doelstelling deze milieueffecten te beperken, dus het grondstof- en energieverbruik, emissies, hinder en bouw- en sloopafval in te dammen. De eerste stap is om de stromen gedurende de totale leversduur, van de ‘wieg tot het graf’, van een gebouw, constructive of constructiedeel te inventariseren. Vervolgens kunnen van elke stroom de milieueffecten worden bepaald.

Beperken milieubelasting
Om op de lange termijn duurzaam te kunnen bouwen heeft SBR in 1998 een aantal doelstellingen geformuleerd. Deze uitdagingen zijn zeer verschillend van aard. Hoe ontwerpers met staal aan deze uitdagingen tegemoet kunnen komen, wordt per toepassing aangegeven: hallen, verdiepingbouw, woningbouw – onderverdeeld in (laagbouw)-woningen en woongebouwen – en civiele constructies.
Copyright: Bouwkundige keuring Almere