Keuringen van het gebruik bouwwerken

Keuringen van het gebruik bouwwerken door Bouwkundige keuring Amstelveen

Bepalingen met betrekking tot gebruik bouwwerken

Zonder gebruiksvergunning mogen sommige gebouwen uit brandveiligheidsoverwegingen niet worden geexploiteerd.

Stedenbouwkundige en welstandsvoorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften hebben betrekking op de aan te houden maximale bouwhoogte en de gevelrooilijnen. Welstandsvoorschriften worden niet gecontroleerd door de ambtenaren van Bouw- en woningtoezicht, maar door onafhankelijke deskundigen die zitting hebben in de welstands- of schoonheidscommissie.

Keuringen van het gebruik bouwwerken: Bouwvergunning

Een vergunning is een officiële toestemming van de overheid aan een burger of bedrijf om iets te doen of te laten. Voor heel veel activiteiten is een vergunning nodig. Soms zijn voor één activiteit meerdere vergunningen nodig. De bouwvergunning is een van de belangrijkste vergunningen. In deze paragraaf wordt het proces van aanvraag tot het verlenen c.q. weigeren van de vergunning uiteengezet.

Volgens de Woningwet is het verboden te bouwen zonder bouwvergunning. Alleen voor zogenaamde vergunningsvrije bouwwerken, zoals kleine dakkapellen en schuttingen, is geen vergunning nodig. Een aanvraag voor het verkrijgen van een bouwvergunning moet worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders.

Keuringen van het gebruik bouwwerken : Aanvraag

Deze aanvraag wordt binnen twee weken na ontvangst door het college bekendgemaakt in een van gemeentewege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.

In de Woningwet staat aan welke eisen een aanvraag voor een bouwvergunning minimaal moet voldoen. Het volledige overzicht van eisen die in een bepaalde gemeente aan de bouwaanvraag worden gesteld, zijn opgenomen in de gemeentelijke bouwverordening.

Copy right: Bouwkundige keuring Amstelveen