Installaties en bouwtechnische keuring

Installaties en bouwtechnische keuring

Bij woningen is het niet eenvoudig de norm van 0,8 te halen. Het toepassen van een standaard hoogrendement CV-ketel met gewoon dubbelglas is niet genoeg om aan de norm te voldoen, tenzij het huis zeer zwaar wordt geïsoleerd. Daarom worden CV-ketels, of binnenkort huiscentrales, steeds zuiniger en is het minste type dubbelglas al HR÷+ met een argongasvulling naar de mening van de keurder van NHG bouwkundige keuring Den Haag.installaties en bouwtechnische keuring

Per 1 januari 2003 is het Bouwbesluit verscherpt. Koudebruggen, zoals stalen en betonnen constructies die de koude direct naar binnen geleiden, zijn nu verboden. Eerst was 2 procent aan koudebruggen toegestaan, tegenwoordig mag een verwarmd bouwwerk geen enkele koudebrug meer bevatten. Bij het ontwerpen van een bouwwerk moet met de gestelde eisen rekening worden gehouden, omdat daken dikker worden en spouwmuren breder. Leiding-stelsels voor mechanische ventilatie, warmteterugkoppelingsinstallaties en extra bouwkundige voorzieningen om koudebruggen te voorkomen, vragen extra ruimte.

Installaties en bouwtechnische keuring

Zonder EPW- of EPU-berekening wordt geen bouwvergunning afgegeven. Deze berekening is onlosmakelijk verbonden met de bouwvergunning.

Per 1 januari 2006 geldt de herziene energieprestatienorm (EPN) ook voor de woningbouw (NEN 5128). In deze nieuwe methode is het zomercomfort meegenomen, zodat oververhitting in de zomer in het ontwerp al voorkomen kan worden en het achteraf installeren van airco’s wordt beperkt. Het Ministerie van VROM heeft deze berekeningsmethode in de bouwregelgeving aangewezen als goede methode om de energieprestatie van een woning te berekenen.

EnergieprestatiecoËfficiënt (EPC)

Om aan te tonen dat een gebouw voldoet aan de EPN, is de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) ingevoerd. De EPC van 1,4 voor won in- gen werd op 1 december 1995 ingevoerd, in 1998 aangescherpt naar 1,2 en per 1 januari 2000 verder aangescherpt naar 1. Een woning waarvoor vanaf 1 januari 2006 een bouwvergunning wordt aangevraagd, moet energiezuiniger worden. De EPC voor nieuw te bouwen woningen is aangescherpt van 1,0 naar 0,8. Deze aanscherping past binnen het streven van de overheid om de C02-uitstoot te verminderen en zo klimaatverandering tegen te gaan.

Installaties en bouwtechnische keuring

Bij het maken van plannen met betrekking tot de ruimtelijke ordening en bij de aanvraag voor het verkrijgen van een bouwvergunning speelt de wet- en regelgeving met betrekking tot milieu en duurzaamheid zoals gezegd een grote rol. Het is van groot belang dat de omgeving van de mens niet wordt bedreigd door hinderlijke, gevaarlijke en schadelijke stoffen. Tot 1 maart 1993 was de Hinderwet van toepassing. Vanaf deze datum is de Wet milieubeheer (Wm) van kracht. Deze wet combineert een aantal milieuwetten.