Het bijzondere belastinggeval brand

Het Bouwbesluit geeft bepalingsmethoden om aan te kunnen tonen dat aan de eisen voor brandwerendheid wordt voldaan. Een experimentele bepalingsmethide is beschreven in NEN 6069. Het Bouwbesluit verwijst voor de rekenkundige bepalingsmethoden voor de verschillende constructiematerialen naar aparte normen. Voor staal is dit NEN 6072.
De belastingen die de constructie tijdens brand moet kunnen dragen, zijn vastgelegd in NEN 6702. Brand is hiermee een apart belastinggeval, waarmee de constructeur bij het ontwerp en de dimensionering rekening moet houden.

Componentbenadering
De brandwerendheid met betrekking tot bezwijken is gerelateerd aan constructieonderdelen en niet aan de constructie als geheel. Er is dus sprake van een componentbenadering en niet van een systeembenadering.
Met de rekenkundige bepalingsmethoden in het Bouwbesluit is het in beginsel mogelijk het gedrag van gehele constructies bij brand te analyseren en bijvoorbeeld het positieve effect van een ’tweede draagweg’ mee te nemen. Dit is echter nog geen dagelijkse praktijk.

Thermische belasting
Het verloop van de brandtemperatuur bepaalt de thermische belasting. Hiervoor wordt de standaardbrandkromme aangehouden. Bedacht moet worden dat de werkelijke situatie bij brand belangrijk kan afwijken van een standaardbrand. De standaardbrand is een afspraak, een internationaal geaccepteerde standaard, waarop constructies worden beoordeeld en geclassificeerd. Het werkelijke gedrag van een brand wordt nauwkeuriger beschreven met een natuurlijke brand. Eurocode 1 biedt de mogelijkheid hiermee te rekenen. Deze meer geavanceerd optie is vooral voor staalconstructies interessant.

Mechanische belasting
NEN 6702, art. 6.4.2.2. beschouwt brand als een bijzondere belastingcombinatie, waarbij de belastingfactoren gelijk aan 1 worden gesteld. De bijzondere belasting F is 0.

Copyright: bouwkundige keuring Zaandam