Geluidgevelbelasting en de bouwtechnische keuring

Geluidgevelbelasting en de bouwtechnische keuring

Als na berekening blijkt dat de geluidgevelbelasting hoger is dan 55 dB(A), zijn extra voorzieningen nodig. Deze voorzieningen, meestal gelegen buiten het bouwwerk, moeten het geluid zodanig weren, dat het geluid dat dan nog de gevel van het bouwwerk bereikt onder de 55 dB(A) komt. Denk bijvoorbeeld aan geluidswallen van grond of ander materiaal. Ook een bijgebouw, zoals een garage of schuur, kan dienen als een soort geluidsscherm volgens bouwtechnische keuring RotterdamGeluidgevelbelasting en de bouwtechnische keuring

De gemeente moet de bouwvergunning weigeren als de geluidgevelbelasting niet voldoet aan de eis van 55 dB(A).

Geluidgevelbelasting en de bouwtechnische keuring

Akoestische berekeningen voor bedrijven

Bedrijven moeten in veel gevallen in het kader van de milieuvergunning een akoestische berekening overleggen. Berekend wordt hoeveel geluidhinder het bedrijf produceert. Ook de gevolgen van geluidwerende voorzieningen moeten worden berekend. Bij geluidhinder moet ook worden gedacht aan extra verkeer dat een bedrijf aantrekt. Als er bijvoorbeeld ‘s nachts veel vrachtwagens komen om te laden en te lossen, ligt het voor de hand dat dit hinder kan geven. Berekend moet worden of al deze activiteiten onder de geluidsnormen vallen.

Geluidgevelbelasting en de bouwtechnische keuring

Ook de horeca is verplicht in het bezit te zijn van een standaard milieuvergunning. Als een bedrijf niet aan de eisen voldoet, is de gemeente verplicht de vergunning via de AMvB te weigeren.

In sommige industrie- en horecazones gelden soepelere normen dan elders. Dit is meestal in een bestemmings- of beleidsplan opgenomen. Verblijfsgebieden in bedrijven moeten, ook vanwege de Arbo-wetgeving, voldoen aan het Bouwbesluit. Een kantoorruimte moet bijvoorbeeld zo geluidsgeïsoleerd zijn, dat de mensen die daarin werken geen noemenswaardige hinder van het geluid ondervinden (minder dan 35 dB(A)).

De decibel (dB) is de eenheid voor geluids(druk)niveaus zonder weging.

Het menselijk gehoor is niet voor alle toonhoogten (frequenties) even gevoelig. De gevoeligheid is het grootst voor frequenties rond de 1000 hertz (Hz). Lagere en hogere tonen worden minder goed waargenomen. Daarom worden de meetinstrumenten waarmee het geluidsdrukniveau wordt gemeten, gecorrigeerd met een filter dat het menselijk gehoor zo dicht mogelijk benadert. Hierbij is sprake van een gewogen meting, omdat op het signaal een frequentieafhankelijke weging is toegepast.

Geluidgevelbelasting en de bouwtechnische keuring

Wat betreft de uitkomst wordt dan niet meer van geluidsdrukniveau, maar van geluidsniveau gesproken. Er zijn vier genormeerde filters voor de weging van geluid, A-, B-, C- en D-filters. Het A-filter wordt het meest gebruikt, omdat gebleken is dat dit in veel situaties het menselijk oor het dichts benadert. Niveaus die met dit filter zijn gemeten, worden aangegeven met dB(A).

De huidige normen zijn zo streng, dat een gebouw zwaar geïsoleerd moet worden. Een bepalende factor is het type verwarming of koeling systeem, de installaties die de meeste energie verbruiken. Daarom wordt steeds meer warmteterugwinning of warmte uit natuurlijke bronnen via zonnecollectoren en grond- warmte-installaties toegepast