Gebruiksfuncties en bouwkeuring

Gebruiksfuncties en bouwkeuring

De functie van een ruimte bepaalt welke bouwtechnische eisen het Bouwbesluit stelt aan de constructies en ruimte. De verschillende functies worden in het Bouwbesluit aangeduid als gebruiksfuncties. De aanvrager van een bouwvergunning geeft zelf aan welke functies de verschillende delen van het gebouw krijgen. Voorheen was het zo dat het Bouwbesluit voor elk type bouwwerk een apart hoofdstuk bevatte met alle eisen die voor dat bouwwerk golden.

Gebruiksfuncties en bouwkeuring: Bouwbesluit

Nu bevat het Bouwbesluit de eisen voor de bouwwerken, inclusief de gebruiksfuncties, per beoordelingsaspect. Met andere woorden, de architect in de woningbouw moet de eisen met betrekking tot de woonfunctie selecteren. Bij het beoordelingsaspect ‘geluidsisolatie van een gevel’ staat bijvoorbeeld per gebruiksfucnctie aangegeven welke isolatie-eisen gelden.

De bijgebouwen die bij een woning horen, zoals een garage of buitenberging, moeten voldoen aan de eisen van de niet tot de woning behorende bijgebouwen. In het Bouwbesluit zijn deze bijgebouwen omschreven als ‘bouwwerk geen gebouw zijnde’.

De aansturingstabel laat zien welke artikelen en lidnummers in het Bouwbesluit van toepassing zijn op de verschillende gebruiksfuncties.

Gebruiksfuncties en bouwkeuring: Functies:

In het Bouwbesluit 2003 zijn in totaal twaalf categorieën gebruiksfuncties geformuleerd, zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw. Deze functies zijn:

 • woonfunctie, voor nieuwbouw te onderscheiden in woonfunctie gelegen in woongebouw,

woonfunctie van woonwagen en andere woonfunctie volgens bouwkundige keuring Hilversum;

 • bijeenkomstfunctie;
 • celfunctie;
 • gezondheidszorgfunctie;
 • industriefunctie, te onderscheiden in lichte en andere industriefunctie;
 • kantoorfunctie;
 • logiesfunctie, voor bestaande bouw te onderscheiden in logiesfunctie niet gelegen in logiesgebouw en logiesfunctie gelegen in logiesgebouw;
 • onderwijsfunctie;
 • sportfunctie;
 • winkelfunctie;
 • overige gebruiksfunctie, te onderscheiden in overige gebruiksfunctie voor het vervoer van personen, overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen en andere overige gebruiksfunctie;
 • bouwwerk geen gebouw zijnde.

Per 1 januari 2006 is de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor nieuw te bouwen woningen aangescherpt van 1,0 naar 0,8. Het besluit tot aanscherping van de EPC is op 27 oktober 2005 gepubliceerd in het Staatsblad. De eisen worden aangegeven met de energieprestatienormering (EPN), die in NEN-normen (Nederlandse Normen) is vastgelegd. Met de EPC moet de ontwerper van het gebouw aantonen dat het energieverbruik binnen het gebouw de normen die het Bouwbesluit stelt niet zal overschrijden. Voor industriegebouwen en de categorie overige gebouwen, zoals parkeergarages, is geen EPC-eis vastgesteld.

Copy right: Bouwkundige keuring Almere