Compartimenten

Compartimenten

Het opdelen van een hal in compartimenten heeft consequenties voor de draagconstructie. Het is echter goed mogelijk brandveilig en met nauwelijks meerkosten te bouwen, zonder dat de staalconstructie volledig brandwerend hoeft te worden bkleed.
De constructive moet dusdanig zijn ontworpen dat de brandmuur voldoet aan een wbdbo-eis van 30 minuten volgens het Bouwbesluit. In het geval de verzekeraar een brandmuur eist of als de maximal te bouwen compartimentsgrootte (groter dan 1000 m2) berekend is met de publicatie Beheersbaarheid van brand, ligt de wbdbo-eis vaak beduidend hoger, afhankelijk van de aanwezige vuurbelasting.
Voor de scheidingswand zelf zijn meerdere oplossingen mogelijk, afhankelijk van de brandwerendheidseis. Metal-stud wanden en sandwichpanelen voldoen aan brandwerendheidseisen van 30, 60 of soms zelfs 120 minuten. Voor hogere eisen tot 240 minuten zijn steenachtige wanden (cellenbeton, kalkzandsteen) mogelijk. Het is zeker bij hoge eisen gebruikelijk de wand 0.5-1.0 m bovendaks door te trekken. Als alternatief kan het dak doorlopen en de wand tegen de onderzijde van het dak aansluiten. Wel moten de golven van stalen dakplaten ter plaatse van de wand met een onbrandbaar isolatiemateriaal worden gevuld en moet eventuele brandbare isolatie worden onderbroken en vervangen door onbrandbaar materiaal. Bovendien moet de brandbare dakbedekking over een strook van 1 m bedekt worden met grond of tegels en moet de onderzijde van de stalen dakplaten over een breedte van 0,5 m aan weerzijden van de wand voorzien zijn van isolatiemateriaal.

Afgezien van de eisen aan de scheidende functie van de brandmuur zelf, kan dit betekenen dat de constructive van de hal dezelfde brandwerendheid moet hebben als de brandmuut. Een alternatief is het nemen van constructieve maatregelen waardoor het instorten van he ene compartiment binnen 30 minuten niet tot gevolg heeft da took het andere compartiment of de brandmuur instort.

Bij deze maatregelen kan worden gedacht aan:
– een kantelnok die ervoor zorgt dat de vervormde staalconstructie van de brandwand afkantelt;
– dubbele constructies ter plaatse van de brandwand (met smeltankers aan de wand gekoppeld);
– extra stabiliteitsverbanden iin de staalconstructie bi de brandwand. Uiteraard mag de stabiliteit van het gebouw, bij instorten van een van de compartimenten, niet in gevaar komen.

Dit betekent bijvoorbeeld het aanbrengen van extra stabiliteitsverbandn of het benutten van portaalwerking in geval van brand:
– ervoor zorgen dat de horizontale krachten van de bezwijkende staalconstructie (waarbij een deel van het dak onder een hoek van bijvoorbeeld 20 graden aan de wand hangt) via de brandwand doorgevoerd kunnen worden naar het ‘koude’ compartiment en daar met acceptabele vervormingen afgevoerd kunnen worden naar de fundering;
– een stalen breekverbinding (geen kunststof smeltboutverbinding; hiermee is geen constructief verantwoorde staalconstructie te maken). Deze verbinding breekt bij een bepaalde vervorming van de staalconstructie in het brandcompartiment, zodat het bezwijken van de constructive beperkt blijft tot het brandcompartiment. De kracht waarbij de verbinding breekt, moet nog kunnen worden opgenomen door de brandmuur of door de constructive van de andere compartimenten.

Bij een eis van 30 minuten kan zelfs de staalconstructie in de wand (kolommen met een steenachtige wand tussen de flenzen ‘gemetsel’) onbekleed blijven, mits de juiste detaillering (vulmateriaal) gekozen wordt.
Als de eis voor de brandwand 60 minuten of meer is, zal de staalconstructie in de wand brandwerend bekleed of van een brandwerende verf voorzien moeten worden. Alleen wanneer er een dubbele constructive wordt toegepast, is dit niet nodig.

Copyright: Bouwkundige keuring Alkmaar