Relative Content

Staal

Staal verbinden types

Staal verbinden types typeA EA typeB mechanicaschema: normaalkrachtverbinding mecharncaschema: dwarskrachtverbinding verhinderde vrijheidsgraad: verplaatsing in x-richting verhindarde vrijheidsgraad verplaatsing in z—richting typeD het mechanicaschema: normaal- en dwarskrachtverbinding mechanicschema: normaalkrachr-, dwarskracht- en rnomentverbindir verhinderde vrijheidsgraden: varplaatsrng in x—richting verhinderde vrijheidsgraden: verpleatsing in x-richting verplaatsing in z-richtirg verplaatsrng in z-richting 14 Hocf dindeling van verbindingen (in hot platte […]

Verbinden in staal

Verbinden in staal: Bij de vroegste gietijzeren constructies zijn de verbindingen nog ontleend aan de houtbouw:de Iron Bridge uit 1779 Izie afb. 1.1) met z’n zwaluwstaartverbindingen is hiervan een goed voorbeeld. Tegenwoordig beschikt de ontwerper gelukkig over een grote verscheidenheid aan verbindingen voOrstaalconstructies. Het is niet mogelijk om alle mogelijke varianten hier te bespreken; dat is ook […]

Detailleren 3

Kies per constructie een type bout Bij staalconstructies worden veel boutverbindingen toegepast. Constructief gezien kan het verantwoord zijn om verschillende typen bouten toe te passen. Vanuit kostenoverwegingen is het echter juist goed om voor de gehele staalconstructie een type bout te nemen. Daarmee wordt het aantal verschillende boutafmetingen en boutmaterialen beperkt. Dit maakt de montage […]

Detailleren 2

Beperk het aantal verschillende details Hoe meer verschillende details een staalconstructie bevat, des te hoger de kostprijs wordt. Elk afwijkend onderdeel leidt namelijk tot extra tekenwerk en vraagt om aandacht bij de fabricage en de montage. Alleen bij onderdelen die bepald zijn voor het uiterlijk mogen onderdelen worden toegepast die maar een keer vorkomen. Het […]

Detailleren en verbinden

Staalconstructies bestaan vrijwel altijd uit afzonderlijke delen. Deze constructiedelen worden gemaakt door halffabrikaten, zoals profielen en platen, te bewerken en samen te stellen. Voor het detailleren zijn er een aantal regels die de ontwerper in acht moet nemen. met name de verbindingen spelen daarbij een belangrijke rol. Detailleren Bij een staalconstructie heeft de ontwerper alle […]

Compartimenten

Compartimenten Het opdelen van een hal in compartimenten heeft consequenties voor de draagconstructie. Het is echter goed mogelijk brandveilig en met nauwelijks meerkosten te bouwen, zonder dat de staalconstructie volledig brandwerend hoeft te worden bkleed. De constructive moet dusdanig zijn ontworpen dat de brandmuur voldoet aan een wbdbo-eis van 30 minuten volgens het Bouwbesluit. In […]

Ontwerpen van hallen bij brand

Ontwerpen van hallen bij brand Meestal geldt er geen brandwerendheidseis voor de staalconstructie van een hal. Dat is het geval wanneer: – Het gebouw op veilige afstand van andere gebouwen staat, een afstand van 14 m is doorgaans voldoende. – De hal geen compartimenteringswanden heeft. – De vluchtroute in de hal kort is (voldoende vluchtdeuren). […]

Watergekoelde buiskolommen

Watergekoelde buiskolommen Door stalen buizen met water te vullen, wordt de warmte die tijdens brand aan de stalen kolom wordt overgedragen afgevoerd via het stromende water. Door de stroming blijft de staaltemperatuur lager dan 200 graden Celcius; een temperatuur waarbij het staal zijn volledige sterkte behoudt. Hierdoor is elke gewenste brandwerendheid mogelijk. De stroming kan […]

Brandwerende verf

Brandwerende verf Productontwikkeling op het gebied van brandwerende verven (‘opschuimende coatings’) maakt het mogelijk staalconstructies tot 90 minuten te beschermen. De werking berust op een chemische verandering, waardoor de dunnen verflaag opschuimt tot een dikke isolerende laag. De coating kan zowel op de bouwplaats als in de werkplaats worden aangebracht. In het laatste geval moet […]

Ontwerpen van verdiepinggebouwen bij brand

Ontwerpen van verdiepingsgebouwen bij brand. De oplossingen voor verdiepingsgebouwen hangen af van de hoogte van het gebouw, van de aan de hoogte gerelateerde brandveiligheidseisen en van de ontwerpuitgangspunten (optimaliseren naar kosten of juist naar architectonische uitstraling). Twee bouwlagen (eis: 20/30 minuten) Bij lage brandwerendheidseisen kan staal vaak onbeschermd blijven. Bij kolommen ligt de kritieke temperatuur […]