Relative Content

Bouwkundige aspecten

category

Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan wordt de bestemming van de grond aangewezen. Een bestemming is een functie. De inhoud van de functie, zoals wonen en recreëren, kan bij wijze van indicatie worden afgeleid uit de benaming, maar moet vooral blijken uit de voorschriften die met de bestemming verband houden. In een bestemmingsplan wordt aangegeven waar de grond […]

Watertoets

Omdat de waterhuishouding in Nederland een steeds belangrijkere rol speelt, is de watertoets ingevoerd. Een watertoets wordt uitgevoerd bij een ruimtelijk plan en geeft aan wat de gevolgen zijn van dit plan voor de waterhuishouding in het desbetreffende gebied. De waterparagraaf moet sinds 1 november 2003 worden opgenomen in de toelichting bij een streekplan, regionaal […]

Rijk en planologische kernbeslisslngen

De minister van VROM stelt nota’s, zogenaamde planologische kernbeslissingen (pkb’s), p, die globaal de uitgangspunten bevatten of de verdeling van de ruimte in Nederland. In deze nota’s wordt de mening van de regering over bepaalde zaken gegeven, met als doel de standpunten van de centrale overheid kenbaar te maken aan provincies en gemeenten. Provincies en […]

Wet op de Ruimtelijke Ordening

Om in een betrekkelijk klein land de beschikbare grond zo zorgvuldig mogelijk te verdelen voor wat betreft de bestemming ervan is de Wet op de Ruimtelijke Ordening opgesteld. Ook biedt deze wet de overheid de gelegenheid een actief planologisch beleid te voeren. De Wet op de Ruimtelijke Ordening is een raamwet De uitwerking van de […]

Inleiding bouwkundige aspecten

Vóór de invoering van de Woningwet van 1901 werden er in Nederland alleen (technische) bouwvoorschriften gehanteerd met betrekking tot de gezondheid, openbare orde en veiligheld. Deze voorschriften hadden een lokaal karakter en beschreven vaak alleen bepalingen voor het bouwen aan de openbare weg. Inpandige hofjes vielen erbuiten. Door de sterke bevolkingsgroei en de trek van […]