Bouwstoffenbesluit

Het Bouwstoffenbesluit stelt regels voor het gebruik van steenachtige bouwstoffen – bijvoorbeeld asfalt, bitumineuze dakbedekkingen, baggaerspecie, dakpannen, tegels, nieuwe bakstenen, beton- en menggranulaat – die in contact kunnen komen met regen-, grond- of oppervlaktewater. Het besluit moet voorkomen dat steenachtige bouwstoffen de bodem of het oppervlaktewater vervuilen en het hergebruik van secundaire bouwstoffen bevorderen. Het Bsb heeft ook gevolgen voor particulieren die zelf hun tuin ophogen, een buitenmuurtje metselen of bijvoorbeeld hu dak bedekken.

Een bouwstof mag alleen worden toegepast als die is voorzien van een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring. VROM en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat hebben certificeringinstellingsn en keuringsinstanties (monsternemers en laboratoria) voor het Bsb aangwezen.

Het Bouwstoffenbesluit, voluit het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming is sinds 1 januari 1999 van kracht. Het legt normen vast voor 130 stoffen. Het Bouwstoffenbesluit is een algemene maatregel van bestuur (AMvB), gebaseerd op de Wet bodembescherming, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Woningwet.

Doel

Het beslluit moet voorkomen dat vervuilende stoffen in steenachtige bouwstoffen de bodem of het oppervlaktewater vervuilen. De regels zijn bedoeld om eventuele uitspoeling van verontreinigingen uit bouwstoffen naar de bodem of het oppervlaktewater te beperken tot een maximum toelaatbaar niveau. Ook moet het Bouwstoffenbesluit het hergebruik van secundaire bouwstoffen bevorderen. Het Bsb vermindert zo de belasting van het milieu en het gebruik van primaire bouwstoffen.

Bouwstoffenbesluit (Bsb)
Het Bsb gaat over steenachtige bouwstoffen. Dat zijn bouwstoffen die voor meer dan 10% uit silicium, calcium en aluminium bestaan. Ze worden onderverdeeld in primaire en secundaire steenachtige bouwstoffen. Primaire bouwstoffen zijn stoffen die niet eerder als bouwstof zijn gebruikt zoals zand, grond, klein en grind, maar ook de bouwstofen die daaruit zijn samengesteld, zoals beton. Secundaire steenachtige bouwstoffen zjin materialen die als bouwstof worden hergebruikt zoals beton- en menggranulaat gemaakt uit bouw- en sloopafval of bouwstoffen it industriele processen zoals hoogovenslakken en AVI-bodemas (bodemas uit afvalverbrandingsinstallaties). Andere voorbeelden van bouwstoffen zijn asfalt, asfaltgranulaat, bitumineuze dakbedekkingen, baggerspecie, ophoogzand, zeefzand, dakpannen, tegels en bakstenen. Vlakglas, metallisch aluminium, kunststof, verf, metalen en hout vallen niet onder het Bsb.

Werk
Volgens het Bouwstoffenbesluit (artikel 1) is een werk een grondwerk, waterbouwkundigwerk, wegenbouwkundig werk of een bouwwerk. voorbeelden van een werk zijn een brug, kade, dijk, weg, oevervoorziening, huis, kantoren, ophoging van bijvoorbeeld een tuin of bouwgrond, slootdemping, havenkomopvulling, viaduct en aquaduct.
Het Bsb is allen van toepassing op bouwstofen die buiten worden toegepast en in contact kunnen komen met regen-, grond- of oppervlaktewater. Bij utiliteitsbouw – de bouw van gebouwen voor maatschappelijk nut (fabrieken, kantoren, magazijnen, kazernes, ziekenuisen) en huizen gaat het alleen om bouwstoffen die buiten worden gebruikt in bijvoorbeeld dakbedekking, buitenmuren en funderingen.

Toepassing
Het Bouwstoffenbesluit is vooral van belang voor zogenaamde gebruikers (eigenaren en opdrachtgever van een werk), maar ook voor uitvoerders (toepassers van bouwstoffen), architecten en bestekschrijvers, producenten, winners (bedrijven die grondstoffen winnen), verwijderaars en hergebruikers. Ook voor particulieren die zelf hun tuin ophogen, een buitenmuurtje metselen of hun dak bekleden heeft het Bouwstoffenbesluit gevolgen.

Een schonegrondverklaring
Een ‘schonegrondverklaring’ bestaat niet, wel een schonebodemverklaring’. Die verklaring is een analyserapport waarin staat dat een stuk bodem geen verontreinigingen bevat hoger dan de streekwaarden bodemkwaliteit.Die waarden staan in de circulaire streef- en interventiewaarden. Dit geldt niet voor grond die vrijkomt bij het afgraven van een stuk bodem. Voordat die grond mag worden toegepast, moet hij voldoen aan het Bsb en worden voorzien van een erkende kwaliteitsverklaring.

Copyright: Bouwkundige keuring Almere