Bouwmethoden in de INFRA

Het is voor de aannemer van belang dat hij een project uit kan voeren volgens een bouwmethode die het best past bij het project en de kennis en ervaring van de  aannemer. Hierbij is de aannemer echter wel gebonden aan de manier waarop de constructeur en de opdrachtgever het werk zien. Zo zal de opdrachtgever toestemming moeten geven als de aannemer het werk op een andere manier uit gaat voeren dan door de constructeur is omschreven. Zonder de diverse bouwmethoden technisch te omschrijven kan een indeling worden gemaakt in een aantal mogelijkheden zoals die veelvuldig in de praktijk voorkomen:
– bouwen volgens het bestek;
– prefabricage van onderelen;
– alternatieven.

Bouwen volgens het bestek
In het bestek is het resultaat omschreven dat de opdrachtgever bij de oplevering wenst te ontvangen. Het bestek schrijft voor:
– wat moet er gemaakt worden;
– waar;
– onder welke voorwaarden;
– waarvan (de materialen).

Het bestek schrijft niet voor hoe en waarmee de aannemer het werk realiseert. De aannemer heeft de vrijheid in wijze van uitvoering en vrijheid in keuze van materieel.

Soms zijn hierop uitzonderingen, dan worden uitvoeringsmethoden voorgeschreven in verband met de veiligheid, eventuele schade (onherstelbare houten), groot risico en kwaliteitseisen alleen haalbaar bij een bepaalde uitvoeringsmethodiek.
Kenmerken is dat de aannemer zich bij de uitvoeringsmethode volledig aan het bestek houdt.

Prefabricage van onderdelen
Bij de traditionele bouwmethode worden de basismaterialen direct naar het werk gebracht om te worden verwerkt. De meeste arbeid voor de verwerking van de materialen geschiedt dan ook op de bouwplaats.
Prefab bouwen heeft als kenmerk dat een aantal bewerkingen van de bouwplaats verplaatst worden naar een fabriek op werkplaats. De aldaar gemaakte onderdelen worden later op de bouwplaats gemonteerd in het bouwwerk. Als in een bestek uit wordt gegaan van een traditionele bouwmethode, kan dit voor de aannemer wel eens extra problemen of risico’s, en dus wellicht extra kosten, met zich meebrengen. Het prefabriceren van bepaalde onderdelen van het werk in de werkplaats kan in een aantal gevallen een uitkomst bieden.

Alternatieven
Van een alternatief is sprake als het uiteinndelijke eindproject afwijkt van hetgeen oorspronkelijk in het bestek omschreven was. Het eindproduct moet echter wel aan alle eisen voldoen die de opdrachtgever met het project voor ogen had. Een alternatief kan door de aannemer na de gunning van het werk worden voorgesteld, maar verstandiger is om bij de aanbesteding met een alternatieve aanbieding te komen. Op deze wijze kan een bouwbedrijf misschien met een alternatieve aanbieding het werk tegen een beduidend lagere prijs aanbieden. Het prijvoordeel kan ook interessant zijn voor de opdrachtgever.

In sommige gevallen is het ook denkbaar dat een alternatief zoveel voordeel voor de opdrachtgever kan hebben dat het voor een hogere prijs aangeboden wordt dan de besteksoplossing. In de INFRA komen alternatieve aanbiedingen veelvuldig  voor.

Copyright: Bouwkundige keuring Almere