Bouwkosten

De bouwkosten, ook wel kostpris genoemd, worden gevormd door de noodzakelijke offers die de aannemer moet brengen, om deze klant het product te geven waarom hij gevraagd heeft. Deze kostprijs moet ‘begroot’ worden. Begroten is het ramen van de vermodelijke kosten. Het is duidelijk dat deze raming zo dicht mogelijk bij de werkelijke kosten moet liggen. Dit kan door een goede calculatie en een goede ‘kostenbewaking’. Verspillingen zijn niet noodzakelijke offers en blijven dus buiten de kostprijs.
In de kostprijs worden opgenomen:
– arbeidskosten;
– materiaalkosten;
– kosten onderaannemers;
– kosten matrieel;
– algemene bouwplaatskosten;
– algemene kosten.

Kostensoorten

Arbeidskosten
Onder arbeidskosten worden de kosten verstaan die direct verbonden zijn aan het verrichten van arbeid voor een compleet project of opdracht, dan wel een onderdeel daarvan.

Materiaalkosten

Materiaalkosten zijn kosten die rechtstreeks verband houden met de te verwerken materialen in een project. De materialen worden uitgetrokken per soort en vermenigvuldigd met de prijs per eenheid.

De vraag welk materiaal moet worden aangeschaft, kan meestal niet door de ondernemer worden bepaald. In bestekken wordt de kwaliteit en soms een merk of fabrikaat voorgeschreven. Aandachtspunten bij de aanschaf van materialen:
– de kwaliteit;
– leveringsbetrouwbaarheid;
– de prijs;
– de service;
– de betalingscondities.

Kosten onderaannemer
Onder kosten onderaannemers worden de kosten verstaan die verband houden met werk dat door bouwbedrijven en/of gespecialiseerde bedrijven voor de bouwondernemer wordt uigevoerd (uitbesteed werk).
De bouwondernemer kan werk uitbesteden aan:
– andere bouwbedrijven;
– gespecialiseerde aannemers.

Beide soorten bedrijven worden onderaannemers genoemd omdat ze niet rechtstreeks in opdracht van de opdrachtgever werken, maar voor de bouwondernemer die het gehele werk heeft aangenomen.

Kosten materieel
Onder kosten materieel moeten worden vertaan de kosten die het gebruik van materieel op een project vergen.

Materieel kan onderverdeeld worden in:
– groot materieel bijvoorbeeld kranen, vrachtauto’s, laadschOPPEN;
– hulpmaterieel bijvoorbeeld systeembekosting, bronnering, rijplaten;
– klein materieel bijvoorbeeld bezems, harken, handgereedschap.

Materieelkosten kunnen worden gesplitst in vaste en variabele kosten:
– vaste kosten zijn kosten, die als total niet varieren met de grootte van de productie, althans binnen zeker grenzen;
– variabele kosten zijn kosten die als totaal varieren met de grootte van de productie.

Algemene bouwplaatskosten
Onder Algemene Bouwplaatskosten (A.B.K.) worden alle kosten verstaan die niet direct zijn toe te rekenen via arbeid, materiaalkosten, onderaannemers of materieel, maar werl verband houden met het project of de opdracht.

Gedacht moet dan worden aan de uitvoerder, die niet direct productief is (als hij niet meewerkt) maar wel nodig is op het project en geld kost. Ook de kosten die verband houden met het inrichten, onderhouden en opbreken van het werkterrein vallen onder de A.B.K.

Voorbeelden zijn o.a.:
– de aan- en afvoer van keten en loodsen;
– het schoonhouden van keten;
– het schoonhouden van het werkterrein;
– de bewaking;
– de aansluitkosten van gas, water, elektra en telefoon t.b.v. de keten;
– Arbo- en milieuzorg.

Algemene kosten
Onder Algmene Kosten (A.K.) worden alle indirectie kosten verstaan die niet naar een project of opdracht toe te rekenen zijn, of waarvan het omrekenen/toerekenen teveel werk is.

Algemene kosten zijn bijvoorbeeld:
– de kosten van algemene leiding zoals directie;
– de kosten van algemene en administratieve diensten;
– dek osten voor voorcalculatie, werkvoorbereiding en inkoop.

Copyright: Bouwkundige keuring Almere