Berekeningen en onderzoeken bij een bouwkeuring

Berekeningen en onderzoeken bij een bouwkeuring

In het Bouwbesluit staat vermeld aan welke eisen een bouwwerk moet voldoen. Ook staat aangegeven wanneer en hoe moet worden aangetoond dat een bouwwerk aan deze eisen voldoet. Veel informatie, zoals materiaalgebruik, ventilatievoorzieningen, gebruik en oppervlakte van de ruimten, constructiegegevens, locatie van het bouwwerk, staat op de tekeningen. Echter, bij sommige typen bouwwerken moeten veel onderdelen worden berekend of onderzocht. Deze berekeningen en onderzoeken komen in rapporten die samen met de tekeningen onderdeel worden van de bouwvergunning. De informatie op de tekeningen moet aansluiten op de informatie in de rapporten. In voorkomende gevallen kan voor sommige rapporten vrijstelling worden gegeven.Berekeningen en onderzoeken bij een bouwkeuring

Achtereenvolgens worden besproken;

  • normen en prestatie-eisen;
  • milieuconvenant;
  • bodemrapport;
  • sonderingsrapport;
  • constructierapport;
  • akoestisch rapport;
  • energieprestatienormering (EPN).

Berekeningen en onderzoeken bij een bouwkeuring

Normen en prestatie-eisen

In het Bouwbesluit staan normen waaraan een gebouw moet voldoen. De normen hangen af van het gebruik van een bouwwerk of ruimte. Veel normen zijn opgenomen in de NEN, zoals eisen voor een verwarmingsruimte, meterkast en technische installaties. Als er niet aan de norm kan worden voldaan, biedt het Bouw- besluit de mogelijkheid een ‘gelijkwaardige oplossing’ toe te passen. Dat betekent dat er een andere invulling mag worden gegeven aan de prestatie-eis, als er maar voldaan wordt aan de doelstellingen van die eis. De gekozen oplossing wijkt in dat geval af van de voorgeschreven eis, maar biedt ten minste dezelfde mate van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu als de oorspronkelijke eis.

Berekeningen en onderzoeken bij een bouwkeuring

Ook kan gebruik worden gemaakt van een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR). NPR-en worden — net zoals de NEN-normen — uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut. Een NPR bestaat uit bijvoorbeeld een computerprogramma, een vereenvoudigde bepalingsmethode of een reeks concrete voorbeelden die voldoen aan een bepaalde eis uit het Bouw- besluit. Bij het volgen van de aanwijzingen mag worden verwacht dat aan de minimale eisen van het Bouwbesluit wordt voldaan. Verder wordt in het Bouwbesluit gerefereerd aan kwaliteitsverklaringen afgegeven door erkende certificeringsinstellingen. In deze verklaringen staat dat een bouwmateriaal of -deel, mits toegepast op de omschreven manier, voldoet aan de eisen die aan dergelijke materialen of delen ervan worden gesteld in het Bouwbesluit,

Onderdelen die wel duidelijk staan vermeld in het Bouwbesluit zijn bijvoorbeeld:

  • minimale oppervlakken daglichtinval;
  • ventilatiehoeveelheden per ruimte of gebruik;
  • oppervlakten verblijfsgebieden, verkeersruimten, zoals gangen en trappen, en berg-ruimten.