Relative Content

Author Archive for bouwkunde

Gradaties artikel 19

De procedureregeling van de zelfstandige projectprocedure is opgenomen in artikel 1 9a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Artikel 19 bevat drie verschillende gradaties: 1 lid 1, zwaardere gevallen, zoals een compleet nieuw flatgebouw of een won ing op een locatie waar een totaal andere bestemming geldt; 2 lid 2, moeilijk in te delen […]

Vrijstellingsprocedure

Als een bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan, is voor het verkrijgen van een bouwvergunning een vrijstellingsprocedure nodig. Gedeputeerde Staten moeten een verklaring van geen bezwaar verlenen, de zogenaamde artikel 1 9-procedure. Een artikel 19-procedure wordt toegepast wanneer een bouwplan niet binnen het geldende bestemmingsplan past, maar de gemeente er wel aan wil meewerken. […]

Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan wordt de bestemming van de grond aangewezen. Een bestemming is een functie. De inhoud van de functie, zoals wonen en recreëren, kan bij wijze van indicatie worden afgeleid uit de benaming, maar moet vooral blijken uit de voorschriften die met de bestemming verband houden. In een bestemmingsplan wordt aangegeven waar de grond […]

Watertoets

Omdat de waterhuishouding in Nederland een steeds belangrijkere rol speelt, is de watertoets ingevoerd. Een watertoets wordt uitgevoerd bij een ruimtelijk plan en geeft aan wat de gevolgen zijn van dit plan voor de waterhuishouding in het desbetreffende gebied. De waterparagraaf moet sinds 1 november 2003 worden opgenomen in de toelichting bij een streekplan, regionaal […]

Rijk en planologische kernbeslisslngen

De minister van VROM stelt nota’s, zogenaamde planologische kernbeslissingen (pkb’s), p, die globaal de uitgangspunten bevatten of de verdeling van de ruimte in Nederland. In deze nota’s wordt de mening van de regering over bepaalde zaken gegeven, met als doel de standpunten van de centrale overheid kenbaar te maken aan provincies en gemeenten. Provincies en […]

Wet op de Ruimtelijke Ordening

Om in een betrekkelijk klein land de beschikbare grond zo zorgvuldig mogelijk te verdelen voor wat betreft de bestemming ervan is de Wet op de Ruimtelijke Ordening opgesteld. Ook biedt deze wet de overheid de gelegenheid een actief planologisch beleid te voeren. De Wet op de Ruimtelijke Ordening is een raamwet De uitwerking van de […]

Inleiding bouwkundige aspecten

Vóór de invoering van de Woningwet van 1901 werden er in Nederland alleen (technische) bouwvoorschriften gehanteerd met betrekking tot de gezondheid, openbare orde en veiligheld. Deze voorschriften hadden een lokaal karakter en beschreven vaak alleen bepalingen voor het bouwen aan de openbare weg. Inpandige hofjes vielen erbuiten. Door de sterke bevolkingsgroei en de trek van […]

Staal verbinden types

Staal verbinden types typeA EA typeB mechanicaschema: normaalkrachtverbinding mecharncaschema: dwarskrachtverbinding verhinderde vrijheidsgraad: verplaatsing in x-richting verhindarde vrijheidsgraad verplaatsing in z—richting typeD het mechanicaschema: normaal- en dwarskrachtverbinding mechanicschema: normaalkrachr-, dwarskracht- en rnomentverbindir verhinderde vrijheidsgraden: varplaatsrng in x—richting verhinderde vrijheidsgraden: verpleatsing in x-richting verplaatsing in z-richtirg verplaatsrng in z-richting 14 Hocf dindeling van verbindingen (in hot platte […]

Verbinden in staal

Verbinden in staal: Bij de vroegste gietijzeren constructies zijn de verbindingen nog ontleend aan de houtbouw:de Iron Bridge uit 1779 Izie afb. 1.1) met z’n zwaluwstaartverbindingen is hiervan een goed voorbeeld. Tegenwoordig beschikt de ontwerper gelukkig over een grote verscheidenheid aan verbindingen voOrstaalconstructies. Het is niet mogelijk om alle mogelijke varianten hier te bespreken; dat is ook […]

Detailleren 3

Kies per constructie een type bout Bij staalconstructies worden veel boutverbindingen toegepast. Constructief gezien kan het verantwoord zijn om verschillende typen bouten toe te passen. Vanuit kostenoverwegingen is het echter juist goed om voor de gehele staalconstructie een type bout te nemen. Daarmee wordt het aantal verschillende boutafmetingen en boutmaterialen beperkt. Dit maakt de montage […]