Relative Content

Author Archive for bouwkunde

Rapporten woning door een bouwkundige keurder

Rapporten woning door een bouwkundige keurder Bij een bouwaanvraag voor een verbouwing horen de volgende rapporten c.q. gegevens: Bij verandering van gebruik van de ruimte(n) moet op de tekening of in een bijlage worden aangegeven wat het gebruik van de ruimte(n) gaat worden. Als een garage bijvoorbeeld keuken gaat worden, betekent dit een verandering van […]

Installaties en bouwtechnische keuring

Installaties en bouwtechnische keuring Bij woningen is het niet eenvoudig de norm van 0,8 te halen. Het toepassen van een standaard hoogrendement CV-ketel met gewoon dubbelglas is niet genoeg om aan de norm te voldoen, tenzij het huis zeer zwaar wordt geïsoleerd. Daarom worden CV-ketels, of binnenkort huiscentrales, steeds zuiniger en is het minste type […]

Geluidgevelbelasting en de bouwtechnische keuring

Geluidgevelbelasting en de bouwtechnische keuring Als na berekening blijkt dat de geluidgevelbelasting hoger is dan 55 dB(A), zijn extra voorzieningen nodig. Deze voorzieningen, meestal gelegen buiten het bouwwerk, moeten het geluid zodanig weren, dat het geluid dat dan nog de gevel van het bouwwerk bereikt onder de 55 dB(A) komt. Denk bijvoorbeeld aan geluidswallen van […]

Constructierapport bij een bouwkundige keuring

Constructierapport bij een bouwkundige keuring Een aanvraag voor een bouwvergunning waarbij een veranderde of nieuwe constructie wordt toegepast, moet volgens het Bouwbesluit worden aangetoond of de constructie voldoet aan de wettelijke eisen. Dit gebeurt in de praktijk door middel van constructieberekeningen en de bijbehorende specifieke constructietekeningen, die tegelijkertijd met de aanvraag voor een bouwvergunning worden […]

Sonderingsrapport voor een NHG bouwkundige keuring

Sonderingsrapport voor een NHG bouwkundige keuring Sonderen brengt de bodemgesteldheid in kaart wat betreft samenstelling en draagkracht. Een conus-vormige sonde wordt met een snelheid van 2 cm/s de grond ingedrukt. Met deze sonde wordt de weerstand, wrijving en waterspanning gemeten, waardoor een goed beeld van de bodemstructuur wordt verkregen. Belangrijk voor het bouwen is het […]

Bodemrapport in de bouwkundige keuring

Bodemrapport in de bouwkundige keuring Deel van de aanvraag voor een bouwvergunning is een verkennend milieutechnisch bodemonderzoek en bodemonderzoekrapport verplicht in het geval van: een bouwplan waar geen recente bodemgegevens voorhanden zijn; nieuwbouw; potentieel vervuilde locaties; uitbreidingen groter dan 50 m2. Een verkennend bodemonderzoek is een bemonstering van de bodem ter plaatse van het te […]

Milieuconvenant voor een bouwkundige keuring

Milieuconvenant voor een bouwkundige keuring Veel gemeenten hebben gezamenlijk met marktpartijen, zoals architecten, aannemers, projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen, een milieuconvenant afgesloten. Hierin Verklaren alle partijen dat zij bij alle bouwactiviteiten rekening houden met het milieu. Dit is niet Vrijblijvend. Gemeenten met een milieuconvenant toetsen alle bouwaanvragen hieraan en tijdens de bouw wordt de naleving van het […]

Daglichtinval bij een bouwtechnische keuring

Daglichtinval bij een bouwtechnische keuring De eisen voor verblijfsgebieden, ruimten waar mensen meerdere uren per dag verblijven, zijn het zwaarst. Voor een woonkamer is minimaal 10 procent aan raamopeningenoppervlak vereist; voor een toiletruimte is geen daglichtinval vereist. In het algemeen moeten verblijfsgebieden altijd een minimale daglichttoetreding van 1 0 procent van het vloeroppervlak hebben, en […]

Berekeningen en onderzoeken bij een bouwkeuring

Berekeningen en onderzoeken bij een bouwkeuring In het Bouwbesluit staat vermeld aan welke eisen een bouwwerk moet voldoen. Ook staat aangegeven wanneer en hoe moet worden aangetoond dat een bouwwerk aan deze eisen voldoet. Veel informatie, zoals materiaalgebruik, ventilatievoorzieningen, gebruik en oppervlakte van de ruimten, constructiegegevens, locatie van het bouwwerk, staat op de tekeningen. Echter, […]

Woningkeuring en bouwnormen in Rotterdam

Woningkeuring en bouwnormen in Rotterdam: Een huis bouwkundig laten keuren in Rotterdam? Het bouwplan ‘voldoet, mits… In dat geval kan, rekening houdend met de opmerkingen van welstand, het bouwplan worden aangepast en verder in procedure worden gebracht. De eindverantwoordelijkheid voor de welstandsbeoordeling ligt bij het College van Burgemeester en Wethouders. Dit houdt onder meer in […]